Usnesení o převzetí věci v důsledku nečinnosti správního orgánu

Usnesení o převzetí věci v důsledku nečinnosti správního orgánu

 

 

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Krajský úřad ………………… kraje, odbor ……….. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …… zákona č. ………… rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ……………………….. kraje, odbor …………..

 

p ř e b í r á

 

z důvodu nečinnosti od Obecního / Městského úřadu ……………. v ………………… věc ………………… a v této věci rozhodne namísto nečinného správního orgánu.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést, v čem spočívá nečinnost správního orgánu (jak je správní orgán nečinný a v jaké věci), proto krajský úřad jako příslušný nadřízený správní orgán přebírá věc. Je nezbytné věc řádně konkretizovat, aby nedošlo k pochybnostem.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

 

V ……………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

–           toto usnesení se oznamuje správnímu orgánu a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1

–           ostatní účastníci řízení se vyrozumí veřejnou vyhláškou