Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy

Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mohou účastníci řízení činit své návrhy v řízení ve věci ……………………………

 

nejpozději do ……………………………………

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení správní orgán zdůvodní, proč přistoupil k možnosti stanovené správním řádem a stanovil lhůtu účastníkům řízení k doložení svých návrhů v daném řízení.)

 

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ……………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

–           usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu