Usnesení o ustanovení společného zástupce

Usnesení o ustanovení společného zástupce

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Varianta 1:

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ustanovuje …………………, nar. …………., bytem ………………….., (některý z účastníků, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobu oprávněnou činit úkony jménem právnické osoby) společným zástupcem ……………………………………………… (účastníků majících na věci společný zájem)

 

Varianta 2:

Podle § 35 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ustanovuje …………………., nar. ……………. , bytem ………………, (některý z účastníků, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobu oprávněnou činit úkony jménem právnické osoby) společným zástupcem ……………………………………………(vyjmenovaných účastníků majících na věci společný zájem) …………….. a

…………………., nar. ……………. , bytem ………………, (některý z účastníků, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobu oprávněnou činit úkony jménem právnické osoby) společným zástupcem ……………………………………………………(vyjmenovaných účastníků majících na věci společný zájem).

Odůvodnění:

 

            Výzvou ze dne ……….., čj. …………, vyzval Městský úřad ………….. shora uvedené účastníky řízení, aby do 10 dnů ode dne doručení výzvy si zvolili společného zmocněnce. Výše uvedení účastníci řízení si ve stanovené lhůtě společného zmocněnce nezvolili a lze důvodně očekávat, že nezvolení si společného zmocněnce by mělo za následek vznik průtahů v řízení. Proto zdejší úřad určil účastníkům řízení společného zástupce sám. (uvést důvody, proč se správní orgán rozhodl pro konkrétní osobu, a v čem by spočívaly průtahy v řízení)

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                          

– toto usnesení se doručuje pouze zástupci v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu