Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají s účinností od ……………………….tuto

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

I.

Zaměstnanec na základě této dohody přebírá odpovědnost za svěřené předměty, a to konkrétně za:

Název – Inventární číslo

II.

Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

III.

Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.

IV.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V ………………………………. dne ………………………………..

………………………………. ……………………………………
zaměstnanec podpis zaměstnavatele