Archiv rubriky: Zákoník práce

Pracovní smlouva vzor

Zákoník práce stanovuje, aby pracovní smlouva obsahovala minimálně tři následující náležitosti. Jsou jimi:

  • druh vykonávané práce,
  • místo výkonu práce a
  • den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec i zaměstnavatel musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

a

zaměstnanec:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

uzavírají dnešního dne dle zákona č. 626/2006 Sb., zákoník práce,

pracovní smlovu

I. část

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat zaměstnání na pozici ……………………………………………

Pracovní smlouva je sjednána na dobu …………………………………………… (určitou / neurčitou). Den nástupu do práce je …………………………………………….

Místem výkonu je ……………………………………………

Zaměstnanec se dohodli na zkušební době v délce 3 měsíců.

II. část

Zaměstnanec má povinnost plnit veškeré úkoly přidělené zaměstnavatelem, které vyplývají a nepřesahují rámec sjednané pracovní pozice. Zaměstnanec je povinen svou práci vykonávat osobně. Zaměstnanec je povinen seznámit se s pracovním řádem, právními předpisy na pracovišti a dodržovat jimi předepsanou bezpečnost při práci.

III. část

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na hodinové mzdě ve výši ………….,- Kč. Mzda je splatná vždy k ………. dni následujícího měsíce. Mzda je vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet zaměstnance.

IV. část

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci veškeré zákonem stanovené podmínky pro výkon práce.

Tato smlouva může být vypovězena písemnou dohodou obou stran. V případě jiného způsobu ukončení pracovního poměru strany jednají dle zákonem stanovených podmínek. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou stvrzeny podpisem obou stran.

Ustanovení této smlouvy se řídí platnými zákonými předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní smlouva se vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž jedno obdrží každá ze stran.

V …………………………… dne ……………………………………

……………………………………                                                  ……………………………………
zaměstnavatel                                                                              zaměstnanec

Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít maximálně v rozsahu poloviny průměrné pracovní doby, tj. v průměru do 20 hodin týdně. Na rozdíl od dohody o provedení práce je u dohody o pracovní činnosti odváděno zdravotní a sociální pojištění již od výdělku 3.500 Kč měsíčně.

Dohoda o pracovní činnosti

(dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

a

Zaměstnanec:

…………………………………….

r.č. ………………………………

bytem ……………………………..

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnost podle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Článek I.

Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele dále uvedené práce a zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci za vykonanou práci odměnu.

Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat následující práce:

…………………………………………………………………………………………………………………

Rozsah pracovní doby se sjednává na (20) hodin týdně.

Tato dohoda se uzavírá na období od ………………….. do ………………………

Den nástupu do práce: …………………………………….

Místo výkonu práce: …………………………..

Článek II.

Za vykonanou práci se sjednává odměna ve výši …………… za hodinu.
Odměna za práci je vyplacena na podkladě výkazu odpracovaných hodin, který je zaměstnanec povinen vést a který odevzdá zaměstnavateli vždy měsíčně do ……………………
Odměna je splatná měsíčně. Odměna bude vyplacena dle počtu odpracovaných hodin v nejbližším výplatním termínu. Odměna bude vyplacena na účet zaměstnance č. …………………………………….

Článek III.

Zaměstnanec odpovídá za škodu ve stejném rozsahu jako zaměstnanec v pracovním poměru.

Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této dohody, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. Zaměstnanec byl zároveň seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto předpisy se zaměstnanec zavazuje při své práci dodržovat.

Článek IV.

Ostatní práva a povinnost zaměstnavatele a zaměstnance se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

V ……………….. dne ………………….

………………………………                                              ……………………………..

Zaměstnavatel                                                                         Zaměstnanec

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení

Vzor strukturovaného životopisu je důležitý při hledání nového zaměstnání.

Strukturovaný životopis – jak nám může pomoci?

Pomocí strukturovaného životopisu se svému potencionálnímu zaměstnavateli ve stručnosti představujete. Nezaměstnanost je v dnešní době velký problém a správně formulovaný životopis vám může pomoci přihledání nového zaměstnání.

Jak napsat strukturovaný životopis?

Můžete použít náš vzor. Neváhejte použít níže uvedený strukturovaný životop. Nezapomeňte, strukturovaný životopis má být jednoduchý a má potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout základní informace o žadateli o zaměstnání.

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení

Strukturovaný životopis – Jan Novák

Osobní údaje:

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

nar. 8. 11. 1972 v Berouně
Vzdělání:

1987 – 1991 SPŠ Beroun, maturita

1991 – 1994 VOŠ Liberec, absolutorium
Zaměstnání:

1994 – 1999 Novák a syn, s. r. o., Beroun, účetní

1999 – 2007 Česká obchodní, a. s., Praha, manažer
Jazykové znalosti:

německý jazyk – velmi dobře,

anglický jazyk – základní znalost,
Odborné znalosti:

výborná znalost práce na počítači – Word, Excel, PowerPoint, Explorer,

tvorba webových prezentací (HTML, CSS),

dobrá znalost účetnictví,

velmi dobrý všeobecný a ekonomický přehled,
Ostatní:

spolehlivý, samostatný, komunikativní, flexibilní

Motivační dopis k žádosti o místo – vzor

Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis je jednou z několika možností, jak zaujnout zaměstnavatele při žádosti o zaměstnání. V motivačním dopise byste měli uvést, o jakou pozici se ucházíte a z jakého důvodu by si zaměstnavatel měl vybrat právě vás. Přílohou motivačního dopisu je strukturovaný životopis.

Vzor motivačního dopisu k žádosti o místo

Níže můžete vidět vzor motivačního dopisu, který je vám k dipozici.

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

 

Visual s.r.o.

Národní nám. 256/53

110 00 Praha

 

V Praze dne 8. srpna 2008

Žádost o přijetí do zaměstnání

 

Vážená paní Novotná,

obracím se na Vás se žádostí o volné pracovní místo ve Vaší firmě.

Jsem absolvent Vyšší odborné školy Liberec, kterou jsem dokončil v červnu 1994. Jsem také absolventem Střední průmyslové školy Beroun, kterou jsem zakončil maturitní zkouškou v červnu 1991.

Spolu s tímto dopisem Vám zasílám také strukturovaný životopis.

Věřím, že moje odborné znalosti budou vyhovovat požadavkům Vaší firmy, a že se již brzy budu moci seznámit s podrobnější náplní práce nabízené pracovní pozice.

S pozdravem

Jan Novák

 

Přílohy:

Strukturovaný životopis

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Velkou výhodou u DPP je, že při měsíčním výdělku do 10.000 Kč není z této dohody odváděno zdravotní a sociální pojištění. Z dohody se odvede pouze případná daň a čistá mzda je tedy vyšší, než v případě běžného pracovního poměru na pracovní smlouvu nebo dohody o pracovní činnosti. Zdravotní a sociální pojištění poté nemusí dovádět ani zaměstnavatel, čímž se mu výrazně snižují náklady na práce. Je však třeba počítat s tím, že zdravotní pojištění ani sociální pojištění není u DPP odváděno a zaměstnanec by měl být pojištěn z jiného důvodu.

Dohoda o provedení práce

Firma………..
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Pan(í)………………………………………
titul, …………………………………………………………Místo narození (pouze cizinci)………………..
trvale bytem ……………………………… PSČ ………………………….
RČ ……………………….. státní občan ………………………………. číslo OP(Pas)

zaměstnán/a/ u
dále jen zaměstnanec

uzavírají podle § 74 a následujících ustanovení zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1/ Zaměstnanec se zavazuje, že ve dnech od ……………………… do …………………….

provede práci ………………………………

v rozsahu hodin…………………………………

2/ Místo výkonu práce (vždy vyplnit u cizích státních příslušníků) ……………………………………………….…………………………………………………………………….

3/ Práci provede osobně

Vykonanou práci za zaměstnavatele převezme ……………………………………………….

4/ Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ……………………… Kč. Odměna je splatná po dokončení a odevzdání práce.(bude splatná po vykonání práce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele.)

5/ Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout sjednanou odměnu. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci svědomitě, podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany, zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné – služební povahy, o nichž se dozvěděl při výkonu práce, a to i po skončení práce. Zaměstnanec prohlašuje, že souhlasí s využíváním osobních údajů pro plnění povinností, které mají souvislost s pracovně právním vztahem k zaměstnavateli.

6/ Další ujednání: ………………………..

7/ Práva a povinnosti účastníků této dohody, která nejsou zvlášť ujednána, se řídí ustanoveními zákoníku práce.

8/ Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V …………………….. dne: …………………..

…………………………………………. ……………………………………………
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance

Průvodní dopis k životopisu

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

 

 

Visual s.r.o.

Národní nám. 256/53

110 00 Praha

 

 

V Praze dne 8. srpna 2008

Žádost o přijetí do zaměstnání

 

Vážená paní Novotná,

obracím se na Vás se žádostí o volné pracovní místo ve Vaší firmě.

Jsem absolvent Vyšší odborné školy Liberec, kterou jsem dokončil v červnu 1994. Jsem také absolventem Střední průmyslové školy Beroun, kterou jsem zakončil maturitní zkouškou v červnu 1991.

Spolu s tímto dopisem Vám zasílám také strukturovaný životopis.

Věřím, že moje odborné znalosti budou vyhovovat požadavkům Vaší firmy, a že se již brzy budu moci seznámit s podrobnější náplní práce nabízené pracovní pozice.

 

S pozdravem

 

Jan Novák

 

Přílohy:

Strukturovaný životopis

Převedení na jinou práci

Převedení na jinou práci

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážený pane, (Vážená paní)

dne ……………………… jste nám předložil(a) jako zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste ………………………………………….(doplnit viz § 41 zákoníku práce) V souladu s ustanovením § 41 odst. ….. písm. ….) zákoníku práce Vás převádím s platností ode dne ……………………………… na práci ……………………………………………………………………. .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel

Převedení na jinou práci – těhotnou ženu

Převedení na jinou práci – těhotná žena

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážená paní,
dne ……………………… jste nám předložila, jakožto zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste těhotná. Protože vykonáváte práci, která je podle vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, těhotným ženám zakázána, převádím Vás v souladu s § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce s platností ode dne ………………………………………. na práci ……………………………………………………………… .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel