Dohoda o pracovní činnosti – vzor

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít maximálně v rozsahu poloviny průměrné pracovní doby, tj. v průměru do 20 hodin týdně. Na rozdíl od dohody o provedení práce je u dohody o pracovní činnosti odváděno zdravotní a sociální pojištění již od výdělku 3.500 Kč měsíčně.

Dohoda o pracovní činnosti

(dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

a

Zaměstnanec:

…………………………………….

r.č. ………………………………

bytem ……………………………..

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnost podle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Článek I.

Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele dále uvedené práce a zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci za vykonanou práci odměnu.

Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat následující práce:

…………………………………………………………………………………………………………………

Rozsah pracovní doby se sjednává na (20) hodin týdně.

Tato dohoda se uzavírá na období od ………………….. do ………………………

Den nástupu do práce: …………………………………….

Místo výkonu práce: …………………………..

Článek II.

Za vykonanou práci se sjednává odměna ve výši …………… za hodinu.
Odměna za práci je vyplacena na podkladě výkazu odpracovaných hodin, který je zaměstnanec povinen vést a který odevzdá zaměstnavateli vždy měsíčně do ……………………
Odměna je splatná měsíčně. Odměna bude vyplacena dle počtu odpracovaných hodin v nejbližším výplatním termínu. Odměna bude vyplacena na účet zaměstnance č. …………………………………….

Článek III.

Zaměstnanec odpovídá za škodu ve stejném rozsahu jako zaměstnanec v pracovním poměru.

Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této dohody, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. Zaměstnanec byl zároveň seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto předpisy se zaměstnanec zavazuje při své práci dodržovat.

Článek IV.

Ostatní práva a povinnost zaměstnavatele a zaměstnance se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

V ……………….. dne ………………….

………………………………                                              ……………………………..

Zaměstnavatel                                                                         Zaměstnanec