Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Velkou výhodou u DPP je, že při měsíčním výdělku do 10.000 Kč není z této dohody odváděno zdravotní a sociální pojištění. Z dohody se odvede pouze případná daň a čistá mzda je tedy vyšší, než v případě běžného pracovního poměru na pracovní smlouvu nebo dohody o pracovní činnosti. Zdravotní a sociální pojištění poté nemusí dovádět ani zaměstnavatel, čímž se mu výrazně snižují náklady na práce. Je však třeba počítat s tím, že zdravotní pojištění ani sociální pojištění není u DPP odváděno a zaměstnanec by měl být pojištěn z jiného důvodu.

Dohoda o provedení práce

Firma………..
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Pan(í)………………………………………
titul, …………………………………………………………Místo narození (pouze cizinci)………………..
trvale bytem ……………………………… PSČ ………………………….
RČ ……………………….. státní občan ………………………………. číslo OP(Pas)

zaměstnán/a/ u
dále jen zaměstnanec

uzavírají podle § 74 a následujících ustanovení zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1/ Zaměstnanec se zavazuje, že ve dnech od ……………………… do …………………….

provede práci ………………………………

v rozsahu hodin…………………………………

2/ Místo výkonu práce (vždy vyplnit u cizích státních příslušníků) ……………………………………………….…………………………………………………………………….

3/ Práci provede osobně

Vykonanou práci za zaměstnavatele převezme ……………………………………………….

4/ Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ……………………… Kč. Odměna je splatná po dokončení a odevzdání práce.(bude splatná po vykonání práce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele.)

5/ Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout sjednanou odměnu. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci svědomitě, podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany, zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné – služební povahy, o nichž se dozvěděl při výkonu práce, a to i po skončení práce. Zaměstnanec prohlašuje, že souhlasí s využíváním osobních údajů pro plnění povinností, které mají souvislost s pracovně právním vztahem k zaměstnavateli.

6/ Další ujednání: ………………………..

7/ Práva a povinnosti účastníků této dohody, která nejsou zvlášť ujednána, se řídí ustanoveními zákoníku práce.

8/ Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.

V …………………….. dne: …………………..

…………………………………………. ……………………………………………
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance