Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb

Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb

Česká správa sociálního zabezpečení

oddělení zvláštních druhů poukazů

Křížová 25

225 08  Praha 5


Rodné číslo klienta:   

 

Zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS) (název a adresa):

 

 ……………………………………………………………..

 

znak ZSS (dle výplatního seznamu): ………………oznamuje, že dnem: …………………byl(a) do ZSS přijat(a)

 

pan (paní) (příjmení a jméno):  ……………………………………………………………………………………………………….

 

narozený (narozená): …………………………………..… posledně bytem: …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A. změna způsobu výplaty z České pošty na hromadný výplatní seznam k 15. dni v měsíci:

Klient (klientka) žádá, aby další výplata jeho (jejího) důchodu dosud zařízená v hotovosti prostřednictvím České pošty byla změněna a souhlasí s tím, aby další výplata jeho (jejího) důchodu byla zařízena  ke splatnosti 15. dne v měsíci a realizována  formou hromadného  výplatního seznamu.

 

        …………………………………………………

       vlastnoruční podpis klienta (klientky)

 

B. zrušení výplaty na účet a výplata na hromadný výplatní seznam k 15. dni v měsíci:

Byla-li výplata důchodu zařízena poukazem na účet, je nutný dále uvedený souhlas klienta se zrušením tohoto způsobu výplaty důchodu.

Souhlasím se zrušením výplaty důchodu poukazem na účet a změnou výplatního termínu na 15.den v měsíci

 

        …………………………………………………

       vlastnoruční podpis klienta (klientky)

 

 

V ……………………. dne ……………..      ………………………..

                razítko a podpis ZSS

 

Upozornění:

Hlášení je třeba ČSSZ zaslat do dvou dnů po dni přijetí klienta do ZSS.

Přijetí klienta do ZSS k přechodnému, týdennímu nebo dennímu pobytu v rámci odlehčovacích sociálních služeb se ČSSZ neoznamuje.

Přijetí klienta do ZSS k trvalému pobytu se ČSSZ neoznamuje, je-li dosavadní výplata důchodu zařízena poukazem na účet nebo k rukám jeho zákonného zástupce (opatrovníka) či zvláštního příjemce a tento způsob výplaty důchodu nemá být změněn. Při výplatě důchodu na účet klienta/ky nebo jeho manžela/ky, je nutné ČSSZ oznámit změnu adresy trvalého bydliště.