Archiv rubriky: Důchody

Evidenční list důchodového pojištění – formulář

Důchodová kalkulačka

Co je to ELDP?

Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu.

Evidenční list důchodového pojištění – do kdy odevzdat?

ELDP se odevzdává za všechny zaměstnance. Na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen dodat evidenční list do 8 dnů.

Evidenční list důchodového pojištění – dostanu kopii?

Ano, zaměstnavatel vyhotoví evidenční list ve třech provedeních. Jedno odevzdá příslušné OSSZ, jedno si nechá a jedno předá zaměstnanci. Zaměstnanec ELDP podepisuje a stvrzuje tak správnost údajů. Pokud s údaji na evidenčním listu nesouhlasíte, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Upozornění: K vytištění evidenčního listu důchodového pojištění typu 09 je třeba program 602XML Form Filler.

Evidenční list důchodového pojištění ELDP ke stažení (typ 09)

ELDP platný v letech 2004 – 2008 (.pdf)

Potvrzení zaměstnavatele k žádosti o důchod

Důchodová kalkulačka

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

 

V souvislosti s uplatněním žádosti p./pí. ………………………………………………………, r. č. ……………………… o přiznání ………………………………………………… důchodu s požadovaným datem přiznání výplaty dávky od ……………………………… potvrzujeme:

 

1.       Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou – nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………………………… pod číslem jednacím ……………………….……………… .

Jedná se – nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činí Kč: ………………………………,

dlužné výživné činí Kč: ………………………… .

 

2.       Výdělečná činnost výše jmenovaného/é trvá – skončí – skončila*) dne ……………………………………..

 

3.       Je-li podávána žádost o invalidní nebo starobní důchod, uvádí se údaje o období prvních 14ti kalendářních dnů (v letech 2011 až 2013 o období prvních 21ti kalendářních dnů) dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží (ve smyslu ust. § 192 zákoníku práce) náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (snížená odměna), a které trvalo (trvá) ke dni (po dni), od něhož je požadována výplata důchodu. Přichází-li u zpětného přiznání důchodu v úvahu více takových období, uvedou se všechna. Je-li žádost sepisována s časovým předstihem, je zaměstnavatel (v souladu s ust. § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) povinen případnou dočasnou pracovní neschopnost vzniklou následně (po odeslání tohoto potvrzení), která trvá k požadovanému datu přiznání výplaty dávky, nahlásit plátci důchodu dodatečně, a to do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o jejím vzniku.

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvala k požadovanému datu přiznání výplaty důchodu (nebo po tomto datu) v období

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………

od: ……………………. do: .…………………**)

 

K datu vystavení tohoto potvrzení žadatel je – není*) v dočasné pracovní neschopnosti, která

vznikla dne ………………………

 

4.       Vyplňuje se (a ELDP se odesílá) jen, je-li potvrzení vyhotovováno na základě výzvy příslušné OSSZ. Vystavuje-li zaměstnavatel potvrzení bez této výzvy (pouze na žádost zaměstnance), bod 4. se nevyplňuje a ELDP se odesílá až poté, co je sepsání žádosti potvrzeno příslušnou OSSZ, popř. ve lhůtě stanovené v ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění (za uplynulý kalendářní rok).

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do …………………………… připojen – odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

…………………………………………..……………………

Razítko zaměstnavatele a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod***):

 

¨ žádáme zaslat – poštou ¨

– prostřednictvím zaměstnance ¨

¨ nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá“.

 

 

*) Nehodící se škrtněte.

**) Přichází-li v případě požadavku na zpětné přiznání důchodu v úvahu více období, za které byla vyplácena náhrada mzdy ve

smyslu ust. § 192 zákoníku práce, použije se v případě nedostatku prostoru zvláštní příloha.

***) Označte křížkem.

Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb

Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb

Česká správa sociálního zabezpečení

oddělení zvláštních druhů poukazů

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Rodné číslo klienta:    

 

Zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS) (název a adresa):  ………………………………………………………………..

 

znak ZSS (dle výplatního seznamu): ………………oznamuje, že dnem: …………………byl v ZSS ukončen pobyt

 

pana (paní) (příjmení a jméno):  …………………………………………………………………………………………………….

 

a to z důvodu, že:

·         dne ………………………………. zemřel(a)*)

·         odešel (odešla) na soukromou adresu*)

·         byl(a) trvale umístěn(a) ve zdravotnickém zařízení, event. byl jeho (její) pobyt ukončen z jiných důvodů*)

 

Oddíl I – vyplňuje se při odchodu klienta, který je příjemcem svého důchodu, na soukromou adresu:

 

Adresa klienta:

Ulice a číslo domu
Obec
PSČ na název dodávací pošty
Doplňující údaje (např. příjmení a jméno osoby, u které bude klient bydlet apod.)

 

Další výplatu důchodu zařiďte:

·         v hotovosti poštou na shora uvedenou adresu*)

·         poukazem na účet – viz. přiložená a potvrzená žádost o tento způsob výplaty důchodu*)

Oddíl II. – vyplňuje se při odchodu klienta (klientky), kterému (které) byl pro příjem důchodu ustanoven zákonný zástupce (opatrovník)  nebo zvláštní příjemce, na soukromou adresu

Dle rozhodnutí, které je přílohou tohoto hlášení, je zákonným zástupcem (opatrovníkem) – zvláštním příjemcem důchodu*) klienta (klientky), který(á) odešel (odešla) na soukromou adresu ustanoven (a) pan – paní:

 

Adresa tohoto zákonného zástupce (opatrovníka) – zvláštního příjemce*) je:

Ulice a číslo domu
Obec
PSČ na název dodávací pošty

 

Další výplatu důchodu zařiďte:

·         v hotovosti poštou na shora uvedenou adresu*)

·         poukazem na účet – viz. přiložená a potvrzená žádost o tento způsob výplaty důchodu*)

 

Oddíl III – vyplňuje se při trvalém umístění klienta (klientky) ve zdravotnickém zařízení nebo jiných důvodech ukončení pobytu

 

 

Klient (klientka) je trvale umístěn(a) v*):

 

……………………………………………………………………………………………………..

název a adresa zdravotnického zařízení

 

 

Pobyt klienta (klientky) byl ukončen z důvodu*) (např.: opuštění ZSS bez udání důvodu, vzetí do vazby apod.)

 

Počet příloh:

 

 

V ………………………dne………………            …………………………………………………

                                                                                                                  razítko a podpis ZSS

 

*) nehodící se škrtněte

Upozornění:

Hlášení  je třeba ČSSZ zaslat do dvou dnů po dni ukončení pobytu.

Ukončení přechodného pobytu důchodce v ZSS se ČSSZ neoznamuje.

Ukončení trvalého pobytu důchodce v ZSS z důvodu jeho odchodu do soukromí se ČSSZ neoznamuje, nebyla-li výplata jeho důchodu zařazena do hromadného výplatního seznamu.

Ukončení pobytu důchodu v ZSS z důvodu úmrtí musí být ČSSZ oznámeno vždy, a to bez ohledu na způsob výplaty důchodu.

Přemístění klienta do zdravotnického zařízení se ČSSZ oznamuje tehdy, byl-li pobyt důchodce v ZSS definitivně ukončen a výplatu jeho důchodu zařazenou do hromadného výplatního seznamu  je třeba zrušit.

Jiné důvody ukončení pobytu důchodce v ZSS se oznamují tehdy, má-li být ukončena výplata jeho důchodu zařazená do hromadného výplatního seznamu.

Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb

Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb

Česká správa sociálního zabezpečení

oddělení zvláštních druhů poukazů

Křížová 25

225 08  Praha 5


Rodné číslo klienta:   

 

Zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS) (název a adresa):

 

 ……………………………………………………………..

 

znak ZSS (dle výplatního seznamu): ………………oznamuje, že dnem: …………………byl(a) do ZSS přijat(a)

 

pan (paní) (příjmení a jméno):  ……………………………………………………………………………………………………….

 

narozený (narozená): …………………………………..… posledně bytem: …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A. změna způsobu výplaty z České pošty na hromadný výplatní seznam k 15. dni v měsíci:

Klient (klientka) žádá, aby další výplata jeho (jejího) důchodu dosud zařízená v hotovosti prostřednictvím České pošty byla změněna a souhlasí s tím, aby další výplata jeho (jejího) důchodu byla zařízena  ke splatnosti 15. dne v měsíci a realizována  formou hromadného  výplatního seznamu.

 

        …………………………………………………

       vlastnoruční podpis klienta (klientky)

 

B. zrušení výplaty na účet a výplata na hromadný výplatní seznam k 15. dni v měsíci:

Byla-li výplata důchodu zařízena poukazem na účet, je nutný dále uvedený souhlas klienta se zrušením tohoto způsobu výplaty důchodu.

Souhlasím se zrušením výplaty důchodu poukazem na účet a změnou výplatního termínu na 15.den v měsíci

 

        …………………………………………………

       vlastnoruční podpis klienta (klientky)

 

 

V ……………………. dne ……………..      ………………………..

                razítko a podpis ZSS

 

Upozornění:

Hlášení je třeba ČSSZ zaslat do dvou dnů po dni přijetí klienta do ZSS.

Přijetí klienta do ZSS k přechodnému, týdennímu nebo dennímu pobytu v rámci odlehčovacích sociálních služeb se ČSSZ neoznamuje.

Přijetí klienta do ZSS k trvalému pobytu se ČSSZ neoznamuje, je-li dosavadní výplata důchodu zařízena poukazem na účet nebo k rukám jeho zákonného zástupce (opatrovníka) či zvláštního příjemce a tento způsob výplaty důchodu nemá být změněn. Při výplatě důchodu na účet klienta/ky nebo jeho manžela/ky, je nutné ČSSZ oznámit změnu adresy trvalého bydliště.