Kupní smlouva na pozemek vzor

Kupní smlouva na pozemek

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Prodávající“,

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Kupující“.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej pozemku parcelní č. …… /…… (druh pozemku ……………………….., o celkové výměře ……….. m2), zapsaného na listu vlastnictví číslo ……….. vedeném pro obec ……….., katastrální území ………..………..……….. u Katastrálního úřadu pro ……….. kraj, Katastrální pracoviště ………..………..………..

III. Kupní cena

Kupní cena převáděného pozemku byla dohodou smluvních stran stanovena na celkovou částku …………………. Kč.

Kupní cenu uhradí kupující nejpozději do …………………. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. …………………./……….. vedený u …………………. , pod variabilním symbolem ………………….

Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu řádně a včas celou kupní cenu, bude toto jednání považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a prodávající má právo od této kupní smlouvy ihned odstoupit.

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí prodávající.

IV. Vlastnictví

Ke dni podpisu této smlouvy je prodávající dle svého prohlášení, nabývacích listin i výpisu z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem nemovitých věcí uvedených v čl. II této smlouvy.

Prodávající touto smlouvou prodává nemovité věci popsané v článku II. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, ve stavu, jak je oběma smluvním stranám znám za níže dohodnutou kupní cenu, a to do vlastnictví kupujícího, který tuto nemovitou věc za kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje a nabývá.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět smlouvy prodat, a že převáděné nemovité věci nejsou zatíženy žádnými dluhy, zástavním právem, právy třetích osob či jinými omezeními. Kupující prohlašuje, že věcný i právní stav převáděných nemovitých věcí je mu znám.

V. Vklad do katastru nemovitostí

Podle této kupní smlouvy lze zapsat vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro …………………………… kraj, Katastrální pracoviště …………………………… (dále jen „Katastrální úřad“) na příslušném listu vlastnictví vedeném pro obec ……………………………, katastrální území ………………….

Vlastnické právo se všemi právy a povinnostmi přechází z prodávajícího na kupujícího dnem vkladu práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom, třetí originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

V …………………………… dne ………………….

Prodávající: ………..………..………………….       Kupující: ……………………………………..