Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene

S M L O U V A

o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene dle ustanovení § 50a Občanského zákoníku

(dále jen budoucí smlouva)

 

I.

Budoucí smluvní strany

 

Smluvní strany:

 

………………..

……………….

……………….

(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)

   

dále jen povinný z věcného břemene

 

a

 

…………………

…………………

………………… 

(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)

 

dále  jen budoucí smluvní strany

 

II.

Předmět budoucí smlouvy

 

1.         Budoucí povinný je vlastníkem pozemku parc.č. ……………..  o výměře ……………  m2 – …………………., zapsaném na LV č. …………….. pro katastrální území ……………………., obec ………………. u Katastrálního úřadu pro ……………………., Katastrální pracoviště ……………………… (dále jen Pozemek a dále jen Katastrální úřad).

2.         Budoucí oprávněný je investorem a budoucím vlastníkem stavby ……………………. (dále jen stavby), která bude umístěna do/na pozemku parc .č. ………………. dle přiložených kopií situací z projektové dokumentace a kopie katastrální mapy – vyznačeno červeně, které jsou přílohami ………………… této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.

3.         Budoucí smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že pro případ realizace stavby dle čl. II.2.této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení práva věcných břemen následujícího znění a dále za podmínek v této budoucí smlouvě níže uvedených:

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene

 

Smluvní strany:

 

………………..

……………….

……………….

(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)

   

dále jen povinný z věcného břemene

 

a

 

…………………

…………………

………………… 

(jméno, firma, adresa, zastoupena,IČ, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku…)

 

 

dále jen oprávněný z věcného břemene

 

 

uzavírají tuto

 

SMLOUVU  O  ZŘÍZENÍ  VĚCNÉHO  BŘEMENE

 

I.

 

1.  Obec  ……………… na základě  § 1 zákona č. 172/91 Sb. vlastníkem(Pozemnku, nemovitosti) ……………..…………………(údaje z katastru nemovitostí). (Občan na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy …. + údaje z katastru nemovitostí)

 

2.  Na Pozemích jsou se souhlasem povinného na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem …………………. pod č.j. …………………, ze dne ……………….., v právní moci dne ……………………….., umístěné inženýrské sítě …………………. , které jsou ve vlastnictví oprávněného. Originál kolaudačního rozhodnutí tvoří přílohu ……………. této smlouvy a její nedílnou součást.

 

3.  Pro vyznačení věcných břemen na části Pozemků byl vypracován geometrický plán č. …………………. ze dne ……………… Ing. …………………, .adresa ………………….. potvrzený Katastrálním úřadem, kdy tento vydal souhlas dne …………………. pod čj. ……………………… (dále jen Geometrický plán). Originál geometrického plánu tvoří přílohu č. ……………………. této smlouvy a její nedílnou součást.

 

II.

 

1. Věcná břemena jsou zřizována povinným z věcných břemen pro vlastníka inženýrských sítí – ……………………. jako oprávněného z věcných břemen za účelem provozování inženýrských sítí.  Touto smlouvou se zřizují práva odpovídající věcným břemenům, a to:

a) právo vstupu na Pozemky, chůze a jízdy a pro vlastníka inženýrských sítí specifikovaných v článku I. bodech 2. a 3. této smlouvy jako oprávněného z věcných břemen, a v souvislosti s výkonem jeho vlastnických práv a povinností i pro třetí osoby

b) právo zřízení, uložení a provozování inženýrských sítí a povinnost provádění správy, údržby, oprav a úprav předmětu věcných břemen jak oprávněným z věcných břemen, tak v nezbytném rozsahu i třetími osobami

c) povinnost oprávněného uvést po provedených činnostech na své náklady Pozemky do původního stavu.

 

2. Oprávněný práva odpovídající věcným břemenům v rozsahu uvedeném výše přijímá a naopak povinný se zavazuje  tato práva  strpět.

 

3. Oprávněný se zavazuje, že při realizaci práv odpovídajících věcným břemenům v rozsahu uvedeném výše bude šetřit práva povinného z věcných břemen.

 

4. Veškeré škody, které by vznikly povinnému nebo třetím osobám při realizaci práv z věcných břemen oprávněným nebo jím pověřenými třetími osobami, jdou plně k tíži oprávněného.

 

5. Práva odpovídající věcným břemenům specifikovaná v bodu 1. tohoto článku této smlouvy zřizuje povinný jako závazná po dobu existence inženýrských sítí specifikovaných v článku I., bodech 2. a3. a zavazuje se tato práva strpět, a oprávněný tato práva, odpovídající věcným břemenům, včetně povinností specifikovaných v této smlouvě přijímá. Zánikem předmětných inženýrských sítí zanikají příslušná věcná břemena, a to i jednotlivě.

 

III.

 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o věcných břemenech je uzavřena a sjednaná jednorázová finanční náhrada je stanovena v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce ……………….. (dále jen cena věcných břemen). Výpočet ceny věcných břemen z této smlouvy je uveden v příloze …………….. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

 

2. Vypracování znaleckého posudku na ocenění věcných břemen pro potřeby povinného zajistí na své náklady oprávněný, s tím, že jedno originální paré znaleckého posudku je oprávněný povinen předat povinnému při podpisu této smlouvy.

 

3. Cenu věcných břemen se oprávněný zavazuje uhradit nejdéle do ………………….. dnů po podání návrhu na vklad práv odpovídajících věcným břemenům na Katastrální úřad, a to bankovním převodem na účet povinného vedený u ……………………, č.ú. ……………….., variabilní symbol ……..……………………..

 

4. Cena věcných břemen bude uhrazena na základě vystavené faktury, o kterou požádá oprávněný povinného včas. Poté má oprávněný možnost uhradit cenu věcných břemen v náhradním termínu do dalších ………………… dnů po uplynutí lhůty podle bodu 3. tohoto článku (dále jen prodloužená lhůta).

 

5. Nebude-li ve lhůtě uvedené v bodu 3. tohoto článku cena věcných břemen zaplacena je oprávněný povinen zaplatit povinnému smluvní pokutu ve výši ……………. Kč za každý den prodlení.

 

6. Pro případ nezaplacení ceny věcných břemen ani v prodloužené lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši ……………………. Kč za každý den prodlení po uplynutí prodloužené lhůty.

 

7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet povinného specifikovaný v bodu 3. tohoto článku. Uplatněním smluvních pokut nezaniká právo povinného na náhradu škody.

 

IV.

 

1. Nebude-li ani v prodloužené lhůtě sjednaná cena věcných břemen uhrazena, má povinný právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto úkonem se smlouva i věcná břemena ruší. Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného projevu vůle oprávněnému.

 

2. Povinný má právo v případě odstoupení od smlouvy umístěné inženýrské sítě odstranit a dotčené pozemky uvést do původního stavu nebo jejich odstranění a uvedení do původního stavu zajistit na náklady oprávněného. Nezahájí-li povinný práce k odstranění inženýrských sítí do 30-ti dnů od odstoupení od této smlouvy je oprávněný pro tento případ povinen umístěné inženýrské sítě z dotčených pozemků odstranit a pozemky uvést do původního stavu na své náklady nejpozději do 90-ti dnů od účinku odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinou smlouvou jinak.

 

V.

 

1. Na základě této smlouvy lze v katastru nemovitostí zapsat na list vlastnictví č. ……………….. pro katastrální území ……………………., obec ………………….., vedený u Katastrálního úřadu pro …………………., Katastrální pracoviště ………………….  práva odpovídající věcným břemenům ve prospěch vlastníka inženýrských sítí – ……………………….

 

2. Povinný a oprávněný vstoupí do práv odpovídajících věcným břemenům z této smlouvy vkladem práv věcných břemen dle této smlouvy do Katastru nemovitostí.

 

3. Oprávněný se zavazuje na svůj náklad podat návrh na vklad do 3 pracovních dní po podpisu této smlouvy a jednu kopii návrhu na vklad opatřenou originálním podacím razítkem a číslem jednacím řízením se zavazuje oprávněný předat bezodkladně povinnému.

 

 

VI.

 

1. Platnost právního úkonu v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dokládá povinný výpisem z Usnesení rady ………………… č. …………………. ze dne………………., který tvoří přílohu ……………… této smlouvy a její nedílnou součást.

 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Dále prohlašují, že jim je tato smlouva srozumitelná a že nebyla uzavřená ani v tísni ani za nevýhodných podmínek.

 

3. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

 

4. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce obou smluvních stran.

 

5. Tato smlouva o zřízení věcných břemen nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět výlučně písemně ve formě posloupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

 

7. Tato smlouva o zřízení věcných břemen je vyhotovena v sedmi stejnopisech s tím, že čtyři stejnopisy budou předloženy příslušnému Katastrálnímu úřadu pro účely vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, dva stejnopisy obdrží povinný a jeden oprávněný.

 

8. V ostatním se tento smluvní vztah řídí platným právním řádem ČR.

 

 

 

V ……………………….. dne ………………

 

 

….……………………………….                                             ………………………………….

Povinný                                                                                       Oprávněný

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

III.

Práva a povinnosti budoucích  smluvních stran

 

1.         Uzavřením této smlouvy vzniká budoucímu oprávněnému:

a)         právo zřídit stavbu inženýrských sítí – ……………….. v rozsahu vyplývajícím z platného územního rozhodnutí a stavebního povolení

b)         právo tyto stavby v budoucnu provozovat, tj. vjíždět a vstupovat na dotčený pozemek za účelem údržby a oprav staveb

c)         právo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za dodržení podmínky ……………….

d)         povinnost uhradit budoucímu povinnému cenu věcných břemen ve výši a v termínu dle čl. III  smlouvy o věcných břemenech

e)         povinnost zajistit na své náklady zpracování znaleckého posudku na ocenění práv odpovídajících věcným břemenům z této smlouvy a předat znalecký posudek v dvou originálních vyhotoveních budoucímu povinnému při podpisu smlouvy o zřízení věcných břemen

 

2.         Uzavřením této budoucí smlouvy vzniká budoucímu povinnému:

a)         právo na bezplatné vytýčení stavby inženýrských sítí – …………………………….

b)         právo na uvedení Pozemku do původního (řádného) stavu po realizaci stavby případně po jejím odstranění, a to na náklady budoucího oprávněného.

c)         právo na jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného břemene v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.

 

3.         Smlouva o zřízení věcných břemen bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího oprávněného nejpozději do 60 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na ………………… , pokud do této doby nedojde k darování předmětných inženýrských sítí  Městu Mníšek pod Brdy .

 

 

IV.

Odstoupení od smlouvy

 

1.         Smluvní strany se dohodly, že od této budoucí smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

a)         stavbou budoucího oprávněného nedojde k dotčení nebo omezení nemovitosti uvedené v čl. II. této smlouvy.

b)         nedojde-li k vydání příslušných povolení a stavba nebude realizována.

 

2.         Odstoupením se budoucí smlouva ruší a toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu této vůle druhé budoucí smluvní straně.

 

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

1.         Práva a povinnosti dohodnuté v této budoucí smlouvě zavazují i případné právní nástupce obou budoucích stran.

2.         Tato budoucí smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou budoucí stranu.

3.         Budoucí strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám a že tato byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

4.         Ostatní práva touto smlouvou neupravená se řídí platnou právní úpravou ČR.

 

5.         Přílohy :            příloha č. 1 – situace z projektové dokumentace – umístění ………………..

příloha č. 2 – kopie katastrální mapy – umístění …………………………

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………….. dne ………………

 

 

….……………………………….                                             ………………………………….

Povinný                                                                                       Oprávněný