Archiv štítku: Občanský zákoník

Kupní smlouva na pozemek vzor

Kupní smlouva na pozemek

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Prodávající“,

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Bydliště: …………………………………,
RČ …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Kupující“.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej pozemku parcelní č. …… /…… (druh pozemku ……………………….., o celkové výměře ……….. m2), zapsaného na listu vlastnictví číslo ……….. vedeném pro obec ……….., katastrální území ………..………..……….. u Katastrálního úřadu pro ……….. kraj, Katastrální pracoviště ………..………..………..

III. Kupní cena

Kupní cena převáděného pozemku byla dohodou smluvních stran stanovena na celkovou částku …………………. Kč.

Kupní cenu uhradí kupující nejpozději do …………………. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. …………………./……….. vedený u …………………. , pod variabilním symbolem ………………….

Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu řádně a včas celou kupní cenu, bude toto jednání považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a prodávající má právo od této kupní smlouvy ihned odstoupit.

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí prodávající.

IV. Vlastnictví

Ke dni podpisu této smlouvy je prodávající dle svého prohlášení, nabývacích listin i výpisu z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem nemovitých věcí uvedených v čl. II této smlouvy.

Prodávající touto smlouvou prodává nemovité věci popsané v článku II. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, ve stavu, jak je oběma smluvním stranám znám za níže dohodnutou kupní cenu, a to do vlastnictví kupujícího, který tuto nemovitou věc za kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje a nabývá.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět smlouvy prodat, a že převáděné nemovité věci nejsou zatíženy žádnými dluhy, zástavním právem, právy třetích osob či jinými omezeními. Kupující prohlašuje, že věcný i právní stav převáděných nemovitých věcí je mu znám.

V. Vklad do katastru nemovitostí

Podle této kupní smlouvy lze zapsat vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro …………………………… kraj, Katastrální pracoviště …………………………… (dále jen „Katastrální úřad“) na příslušném listu vlastnictví vedeném pro obec ……………………………, katastrální území ………………….

Vlastnické právo se všemi právy a povinnostmi přechází z prodávajícího na kupujícího dnem vkladu práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom, třetí originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

V …………………………… dne ………………….

Prodávající: ………..………..………………….       Kupující: ……………………………………..

Nájemní smlouva zdarma ke stažení

Následující nájemní smlouva – vzor – je pro vás připravena zdarma ke stažení. Chcete-li pronajímat svou nemovitost nebo si naopak byt nebo dům pronajmout, měli byste svůj vztah s druhou stranou jednání stvrdit podepsanou nájemní smlouvou. Využít můžete například náš vzor nájemní smlouvy zdarma, který naleznete ke stažení (zkopírování) pod tímto textem.

Nájemní smlouva bytu

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Pronajímatel:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Nájemce:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o nájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ………………… s příslušenstvím v přízemí domu č.p. …….., v ulici ………………………….. v …………………………….., dveře číslo ……. Příslušenství bytu : ……………………………..

……………………………..

……………………………..

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I. Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od …………………………….. do …………………………….. Pronajímatel předá byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku ………….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……….. ………….., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

III. Nájemce se zavazuje užívat byt řádně. Kromě nájemce bude byt užívat ještě …………………..

IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným a představují částku …………. Kč měsíčně. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivá plnění bude zúčtována pronajímatelem vždy za kalendářní rok zpětně, nejpozději však do …………………….. následujícího kalendářního roku.

4. Závěrečná ustanovení

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V ……………………………..

Pronajímatel: ……………………………..        Nájemce: ……………………………..

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

 

Dne …………………….

 

objednatel …………………………………………..

 

zhotovitel ………………………………………….

 

 

uzavřeli             tuto

 

smlouvu o dílo

 

I.

Zhotovitel se zavazuje, že do ………………… zhotoví pro objednatele …………………….. podle výkresu, který je přílohou této smlouvy.

 

 

II.

Za zhotovení ………………….. byla účastníky dohodnuta celková cena ve výši ………………………..Kč, která bude zaplacena při předání a převzetí díla.

Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu.

 

 

III.

Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

 

 

 

V …………………………………..

 

objednatel …………………………………………..                zhotovitel ………………………………………….

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

 

Okresnímu soudu

v ………………………….

 

 

 

Žalobce:           ……………………………………..

 

Žalovaný:……………………………………

 

 

o vydání …………………..

 

 

 

 

I.

Dne ……………………. jsem půjčil žalovanému ……………………………………… On se písemně zavázal vrátit mi ho do ………………………………

Důkaz: 

doklad o koupi …………………………..

smlouva o výpůjčce …………………….

 

II.

Žalovaný mi v dohodnuté době ani do dnešního dne ……………………………nevrátil.

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen vydat žalobci ……………………….. do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ……………………………..

 

 

………………………………

Nájemní smlouva garáže

Smlouva o pronájmu garáže

Pronajímatel : ……………………………..

 

Nájemce : ………………………………….

 

se dohodly, že spolu uzavřou tuto

 

smlouvu o pronájmu garáže

 

1.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je garáž v ulici ……………….. v ……………………….(město, obec) na pozemku ………….., zapsaná v katastru nemovitostí …………………

 

2.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

I. Garáž, která je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od ………… do ………………(na dobu neurčitou) Pronajímatel předá garáž nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímané garáže seznámil a v tomto stavu jej přebírá.

 

II. Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku …….. Kč měsíčně, na účet nájemce č. ……………………., a to vždy ke ……………. dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.

 

III. Nájemce se zavazuje užívat garáž řádně.

 

 

 

3.

Závěrečná ustanovení

 

I. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

 

II. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních.

 

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

 

V ……………………….

 

 

Pronajímatel : …………………………. Nájemce : …………………………..

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Komu ………………

Věc: Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného

Jsem uživatelem bytu ………………………… v …………………… ulici v ……………………….. Platím nájemné ve výši …………………………….. Kč měsíčně.
Od …………………. do ……………………….. nebyly do mého bytu dodávány ……………………….. Neposkytováním plnění, které je spojeno s užíváním bytu, bylo tak delší dobu a podstatně zhoršeno užívání tohoto bytu.
Ve smyslu § 698 a 699 obč. zák. proto u Vás, bez zbytečného odkladu a před uplynutím šestiměsíční lhůty, uplatňuji právo na slevu z nájemného za dobu od …………………. do ………………………… ve výši ……………………… Kč měsíčně. Slevu v této výši považuji za přiměřenou uvedenému podstatnému zhoršení užívání bytu.
Žádám o zaplacení částky …………………….Kč do 15 dnů, neboť nájemné za dobu od ……………………. do ………………. jsem již zaplatil v plné výši.

……………………..

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

 

Dne ……………………………

 

pan ………………………….

 

a paní ……………………….

 

            jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem ……………………………..

 

            ze dne ………………………. č.j. ………………………….

 

            který nabyl právní moci dnem……………………………..,

 

tuto

 

dohodu o nájmu bytu:

 

I.

Právo společného nájmu účastníků této dohody k bytu o velikosti ……………. s příslušenstvím v……………………….., který je ve vlastnictví ………………………., zaniká dnem podpisu této dohody.

 

II.

Výlučnou uživatelkou uvedeného bytu se stává …………………………

 

III.

…………………….. se zavazuje předmětný byt vyklidit a klíče od něho předat …………………………….. do 15 dnů ode dne, kdy mu bude zajištěno náhradní ubytování.

O zajištění bytové náhrady požádá u ……………………….. pan/í ………………………………… do 3 dnů od podpisu této dohody.

 

IV.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V……………………….

 

 

…………………………..               ……………………………..

Dohoda o skončení nájmu bytu

Dohoda o skončení nájmu bytu

 

Dne ………………………

 

pronajímatel ………………………………

 

a nájemce ………………………………..

 

tuto

 

dohodu o skončení nájmu bytu:

 

I.

Nájemní smlouvou ze dne……………………. pronajal ………………….. byt ………….. s příslušenstvím v………………………………… na dobu neurčitou.

 

II.

Nájem shora uvedeného bytu zaniká dnem …………………………………..

 

III.

Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu bez závad.

 

IV.

Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

 

V.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V ……………………………..

 

……………………………….                ………………………….

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Komu………………………….
…………………………………

Věc: Výpověď nájmu bytu v …………………………………….

Na základě nájemní smlouvy ze dne …………………………….. mám na dobu neurčitou pronajatý byt X + 1 s příslušenstvím v……………………………………
Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem …………………….. Nájem tak skončí k …………………………

V ………………………

……………………………

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu

 

Komu………………………….

…………………………………

 

 

Věc:     Výpověď nájmu bytu č. …….. na ulici …………č.p……….v obci …………….

 

 

Na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne ………….. máte na dobu neurčitou pronajatý byt č. …….. na ulici …………č.p……….v obci ……………. (dále jen „byt“).

 

Jelikož i přes písemnou výstrahu, kterou jsem Vám zaslal doporučeným dopisem dne …….. nadále hrubě porušujete dobré mravy v domě,

 

 

vypovídám Vám tímto nájem bytu.

 

 

Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Vám bude tato výpověď doručena.

 

Podle ustanovení § 712 odst. 5 věta první občanského zákoníku nemáte právo na bytovou náhradu, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší.

 

Podle § 711 odst. 5 občanského zákoníku máte právo do šedesáti dnů ode dne doručení této výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti této výpovědi k soudu. Pokud žalobu na určení neplatnosti této výpovědi v uvedené lhůtě nepodáte, jste povinen se všemi, kdo by se v bytě s Vaším souhlasem zdržovali, po uplynutí výpovědní lhůty byt vyklidit a vyklizený mi předat.

 

 

V ………………………

 

……………………………