Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

NÁVRH NA URČENÍ LHŮTY K PROVEDENÍ PROCESNÍHO ÚKONU

(§ 174a zák. č. 6/2002 Sb.,)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Ke sp. zn. 10C 300/1999

 

Navrhovatel:      Milan Heim, r.č. 123456/1234

bytem Šumperk, Šenov 35

 

 

 

 

Návrh

na určení lhůty k provedení procesního úkonu vůči Okresnímu soudu v Šumperku

 

I

 

Dne 5. prosince 1999 jsem podal u Okresního soudu v Šumperku proti Karlu Maixnerovi žalobu na zaplacení 123 000,– Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody. Ve věci se již konala 4 jednání. Poslední dne 18. ledna 2002 bylo odročeno k výslechu svědků, jejichž jména a adresy jsou v protokole o posledním jednání uvedeny. Od té doby je Okresní soud v Šumperku v této věci nečinný.

Důkaz:  obsah citovaného spisu

 

II

 

Přípisem z 18. ledna 2004 jsem požádal soud o nařízení jednání, popřípadě o sdělení, co tomuto úkonu brání. Soud na tuto moji žádost nereagoval.

1. května 2004 jsem proto předsedovi Okresního soudu v Šumperku podal stížnost na průtahy v řízení v uvedené věci. Přípisem z 20. května 2004 mi předseda okresního soudu sdělil, že věc projednal s příslušným předsedou senátu s tím, že jednání bude nařízeno.

Do dnešního dne se tak nestalo, soud je stále nečinný.

Důkaz:  obsah citovaného spisu

 

III

 

Průtahy v řízení ve výše označené věci spatřuji v tom, že v ní již více než 2 roky bez jakékoli objektivní příčiny (od 18. ledna 2002) nebylo nařízeno jednání, které se konat musí.

Moje stížnost na průtahy v řízení, kterou jsem podal u předsedy okresního soudu, nebyla, jak vyplývá z výše uvedeného, řádně vyřízena již proto, že nevedla k nápravě. Předseda soudu s příslušným soudcem věc projednal, avšak dále nesledoval, zda jednání bylo skutečně nařízeno a projednání tak k odstranění průtahů v řízení nevedlo.

 

IV

 

Navrhuji, aby Krajský soud v Olomouci vydal toto

 

usnesení:

 

Okresnímu soudu v Šumperku se určuje pro nařízení jednání ve věci žalobce Milana Heima proti žalovanému Karlu Maixnerovi, o 123 000,– Kč s příslušenstvím, vedené pod sp.zn. 10C 300/1999, lhůta 2 měsíců.

 

V ………………………. dne ……………………..

…………………………..