Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

Obec ………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

 

Zastupitelstvo obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. … usneslo vydat na základě § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a v souladu s § 10 písmeno d), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků se vydává pro území obce cenová mapa stavebních pozemků 1) (dále jen “cenová mapa”).

 

Čl. 2

            Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni zaslat Obecnímu úřadu … … informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodaný stavební pozemek nachází.

 

Čl. 3

            Cenová mapa v rozsahu … mapových listů grafické části, zpracovaných

na digitalizované katastrální mapě (uvést použitý druh mapy) v měřítku 1: .000 a … stran textové části je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 4

            Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadu.

 

Čl. 5

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky)  … .

Čl. 6

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                   Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Tato OZV byla zaslána MF k uveřejnění v Cenovém věstníku dne:

 

 

____________________

1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů