Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. ……./200.

Zastupitelstvo obce …… (název) …… se na svém zasedání dne …… usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce/města …… (název) …… upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

alternativa 1
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou/jednotkami požární ochrany [uvést druh jednotky podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), kategorii a dislokaci jednotek požární ochrany, předurčených pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje]. jednotka …… (uvést název jednotky, např. Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Hasičského záchranného sboru podniku Biocel Paskov, a.s., apod.) kategorie JPO …… (uvést kategorii jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, např. JPO II) se sídlem …… (uvést název obce, ve které je jednotka požární ochrany dislokována),
b) jednotka …….

Za předpokladu většího rozsahu nebo častějších změn doporučujeme zpracovat v textu článku pouze druh a adresu jednotek. V příloze vyhlášky pak ostatní údaje, případně jména a příjmení vést v dokumentaci obce.

alternativa 2
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna společnou jednotkou …… (uvést druh společné jednotky požární ochrany) …… zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o požární ochraně s …… (název obce nebo právnické či podnikající fyzické osoby, se kterou je smlouva o sdružení uzavřena) a dále následujícími jednotkami požární ochrany …… (viz jednotky v alternativě 1) …… (znění odstavce se vztahuje na případ, že obec zřizuje společnou jednotku požární ochrany na základě smlouvy o sdružení ve smyslu § 69a zákona o požární ochraně).

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec/město pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu …… (funkce, odborná způsobilost). Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.
Doporučujeme, aby zastupitelstvo uložilo usnesením radě obce, popř. starostovi předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci/městě a projednávat stav požární ochrany v obci/městě minimálně …… (určení času) …… a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce/města.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) …… (vypsat konkrétní činnost) ……; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena …… (vypsat konkrétní způsob např. zřízení požární hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí …… (dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky),
b) …… (vypsat obdobným způsobem další činnosti) ……

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) …… (vypsat konkrétní určení doby např. období sucha, letní období od …… do …… atd.) ……; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena …… (vypsat konkrétní podmínky např. zákaz kouření, rozdělávání ohňů, zřízení požární hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí …… (dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky). Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení,
b) …… (vypsat obdobným způsobem další období) ……

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) …… (vypsat konkrétní objekt např. kulturní středisko) ……; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena …… (vypsat konkrétní způsob např. zřízení požární hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí …… (dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky),
b) …… (vypsat obdobným způsobem další objekty) ……
Poznámka: Obec upravuje řešené oblasti ve vyhlášce, není-li již stanoveno v nařízení kraje jinak.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce/města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec/město zřizuje jednotku/jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou/uvedené v příloze č. ……. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek/jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. …… Přílohy/příloha č. …… jsou/je nedílnou součástí požárního řádu obce.

V příloze uvést následující tabulky:

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti

Požární technika a věcné prostředky PO Počet

Legenda:
JPO ………………… jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO … název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO … kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů …….. skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů
v pohotovosti …. počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 – zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)].

Obě tabulky se uvádějí pro každou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec/město zřizuje.

Ve výpisu požární techniky je vhodné v souvislosti s § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů a Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 20/2003 uvádět typ a druh vozidla, registrační značku, číslo série a technického průkazu a VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku).

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice …… (uvést adresu) …… anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1. ……
2. ……
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)
1. ……
2. ……
c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
1. ……
2. ……

U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti atd.

(2) Obec/město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám požární ochrany uvedené/uvedeným v článku 5 a jednotce HZS …… (název) …… kraje územní odbor …… (název) ……

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje …… (dle místních podmínek lze stanovit další opatření) …….

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen1) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec/město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”
a) ….. (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů apod.)…..
b) ……

(2) Obec/město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”
a) …… (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů apod.)…..,
b) ……

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí buď
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhlašuje ……. (uvést konkrétní způsob podle místní situace)…..

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu ……. (název) ……. kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší ……

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti ……

Příloha č. 1 k vyhlášce č. …………..
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu – první jednotka PO – druhá jednotka PO – třetí jednotka PO
I.
II.
III.

————————–
§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů