Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona  č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).1)

 

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do ….. dnů od zahájení této činnosti.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

(3)        Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do …. dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1)        Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                         … Kč.

 

(2)        Paušální částka činí za …(období)……                                                     … Kč.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný do ….. .

 

(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 odst. 2 je splatný do……….

 

 

Čl. 5

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:     

a)         ……………………..,

b)         ……………………..

 

(2)        Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši                                                                         … Kč,

b)         …………………… ve výši                                                                         … Kč.

 

 

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

 

 

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

 

            Podpis                                      Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                 Jméno Příjmení

 místostarosta                        starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: