Nařízení, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Obec ………….

 

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne ……, usnesením č. …  usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1

Maximální cena

 

(1) Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (dále jen “technický prostředek”) pro automobil osobní činí:                                                    …. Kč.

 

(2) Maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku pro automobil nákladní a autobus činí:                                                                                                                             …. Kč.

 

(3) Maximální cena v sobě zahrnuje jízdní výkon na místo, přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, pořízení písemného záznamu a fotodokumentace (2 ks foto barevné) o zablokování vozidla, odstranění technického prostředku a předání vozidla jeho provozovateli s vystavením potvrzení o provedeném úkonu a jeho ceně.

 

              (4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 1)

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení č. … /200.,  kterým …… .

 

Čl. 3

Účinnost

              Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                  Jméno  Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.