Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec ……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,  a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona  č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1).

 

 

Čl. 2

Veřejné prostranství

 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.  

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb             …Kč,

b)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje           …Kč,

c)         za provádění výkopových prací    …Kč,

d)         za umístění stavebního zařízení   …Kč,

e)         za umístění reklamního zařízení  …Kč,

f)          za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí            …Kč,

g)         za umístění skládek        …Kč,

h)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa              …Kč,

i)          za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce           …Kč,

j)          za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce        …Kč,

k)         za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce         …Kč,

l)          za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl     …Kč.

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

a)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                                 …Kč/rok,

b)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil                 …Kč/rok,

c)         za umístění prodejního zařízení                                                                            …Kč/rok,

d)         za umístění prodejního zařízení                                                                         …Kč/týden,

e)         …………….

 

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1)        Poplatek podle čl. 4 odst. 1 je splatný do …….

 

(2)        Poplatek podle čl. 4 odst. 2 je splatný do …….

 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:     

a)         ……………………..,

b)         ……………………..,

c)         ………………………

 

(2)        Úleva se poskytuje:

a)         …………………… ve výši                                                                                     …Kč,

b)         …………………… ve výši                                                                                     …Kč.

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se vyhláška č. …/200.  … (uvede se přesný název zrušované  vyhlášky)  … .

 

 

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .

 

            Podpis                                                           Podpis

……………………                                                 …………………………

            Jméno Příjmení                        Jméno Příjmení

            místostarosta                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: