Obecně závazná vyhláška o poskytování bytových náhrad

Obec……………….

 

 

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,

o poskytování bytových náhrad

 

 

Zastupitelstvo obce  ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 3 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Zajištění bytové náhrady

 

(1)        Obec zajišťuje bytovou náhradu1) na žádost:

 

a)         pronajímatele, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nemůže-li sám zajistit bytovou náhradu,

b)         toho, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, nemůže-li sám zajistit bytovou náhradu,

c)         pronajímatele, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby,

d)         kteréhokoliv z rozvedených manželů pro toho z rozvedených manželů, který podle    rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost se po zrušení společného nájmu z bytu vystěhovat.

 

(2)        Obec zajišťuje bytovou náhradu tím, že: 2)

 

a)         navrhne nájemci uzavření smlouvy o nájmu bytu, popřípadě místnosti v domě, který je v jejím vlastnictví,

b)         uzavře smlouvu o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit.  

 

 

Čl. 2

Pořadí pro zajištění bytové náhrady

 

(1) Při zajišťování bytové náhrady se postupuje podle pořadníku schvalovaného radou obce na každý kalendářní rok.

 

(2) Pro určení pořadí se postupuje podle kritérií uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

 

               Podpis                                                                                             Podpis

                         …………….                                                                                ………………

                      Jméno Příjmení                                                                              Jméno Příjmení

                         místostarosta                                                                                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________

1)         § 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,  doplňuje s upravuje občanský zákoník 

2)         § 2 zákona č. 102/1992 Sb.