Změna obecně závazné vyhlášky

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. …/….., o …………………….

 

 

Zastupitelstvo obce  ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ………  Sb., o ….., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. …./…., o …………, se mění a doplňuje takto:

 

1.         Čl. … se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušuje.

2.         Čl. … a čl. …. až ….  se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zrušují.

3.         Čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “…….”.

4.         Čl. …  až čl. … včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … znějí: “…….”.

5.         Za čl. … se vkládá nový čl. …., který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. … zní: “……”.

6.         Příloha č. …. zní: “………”.

7.         Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. …, která zní: “…….”.

     

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

 

 

    

              Podpis                                                                                             Podpis

              ……………….                                                                             ……………….

              Jméno Příjmení                                                                              Jméno Příjmení

                místostarosta                                                                                     starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: