Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

 

U pozemků …(např. u pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) )… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

 

a)         část obce ………………………                    koeficient …,

b)         část obce ………………………                    koeficient …,

c)         část obce ………………………                    koeficient ….

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .

 

            Podpis                     Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: