Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …./200.,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pozemky

 

U stavebních pozemků v části obce … se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši …. .

 

Čl. 2

Stavby

 

(1) U staveb… (např. staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.) … se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši …

 

(2) U staveb … (např. u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) )… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .

 

 

            Podpis                    Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: