Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

Obec……….

 

Obecně závazná vyhláška č. ………./200.,

o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17a  odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10,   písm. d. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Osvobození od daně z nemovitostí

 

Pro řešení důsledků živelní pohromy  ……(vypsat)…se zcela osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou na těchto územích:

 

a)   nemovitosti v části obce ………

b)         nemovitosti v ulici…….

c)         nemovitosti v ulici ….čísla popisná…

d)         ………………….

 

 

Čl. 2

 

Způsob osvobození a jeho časový rozsah

 

Zcela se osvobozují od daně z nemovitostí, počínaje rokem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, následující nemovitosti:

a)         nemovitosti v části obce…po dobu…až 5…let,

b)         nemovitosti v ulici…, po dobu… až 5…let,

c)         nemovitosti v ulici…, čísla popisná…, po dobu …až 5 …let,

d)         …………………..po dobu…až 5… let.

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem…(musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31.března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo).

 

 

 

Podpis                                                                                                         Podpis

…………..                                                                                                  …………….

jméno, příjmení, místostarosta                                                                   jméno, příjmení, starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: