Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých je  provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

 

Zastupitelstvo obce ………  se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.,  a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Určení míst

 

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na  těchto veřejně přístupných  místech:

a)         …(např. v restauracích, hernách, barech na náměstí ….)…,

b)         …(např. v restauracích, hernách, barech v ulicích ….)…,

c)         ………………..

 

Čl. 2

Ustanovení přechodné

 

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby stanovené  vydaným povolením.1)

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                Jméno Příjmení

místostarosta                        starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_______________________________

1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.