Obecně závazné vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Určení míst

 

(1) Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na těchto místech:

a)         v části obce ………,

b)         na území obce ohraničeném ulicemi ……, včetně,

c)         ………………..

 

(2) Mapa s vyznačením míst uvedených v odst. 1 je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 2

Určení času

 

Na místech uvedených v čl. 1 lze provozovat výherní hrací přístroje pouze v čase od …   do  …   hodin.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

            Podpis                                  Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení             Jméno Příjmení

místostarosta                    starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

Mapa s vyznačeným míst pro provozování výherních hracích přístrojů