Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Obec ……………….

 

 

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,

o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

    

 

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.  1

Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce

 

(1)        Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny:

a) … (např. před budovou obecního úřadu) …,

b) … (např. na rohu ulice … a ulice …) …,

c) … (např. na stěně domu čp. .. v ulici …) …. 

 

(2)        Přehled umístění plakátovacích ploch je znázorněn v příloze této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 2

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

 

(1)        Plakátování zajišťuje pouze obec.

 

(2)        Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel  obecnímu úřadu.

 

(3)        Žadatel může požádat pouze o zveřejnění … (např.  informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských,  prodejních a politických akcí)…….

 

(4)        Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

            Podpis                                             Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                    Jméno Příjmení

 místostarosta                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

 

Přehled umístění plakátovacích ploch