Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Obec…………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……./ 200.,

o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

 

 

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …….usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Podrobnosti o stejnokroji

 

Stejnokroj strážníka obecní policie tvoří:

a)   ……( např. košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy)…..,

b)   ……( např. kalhoty ……barvy)……,    

c)   ……( např. sako černé barvy)……,

d)   ……,

e)   ……,

f)   …….

 

Čl. 2

Podrobnosti o nošení stejnokroje

 

(1)        Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi  jiného oděvu.

 

            (2)        …. .

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200. .

 

            Podpis                                      Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení             Jméno Příjmení

 místostarosta                   starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: