Obecně závazná vyhláška o zrušení obecní policie

Obec………………..

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,

o zrušení obecní policie

 

 

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

V obci  …………  se ke dni ………….  zrušuje obecní policie.

 

 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se:

1.         Obecně závazná vyhláška č. …/…., o zřízení obecní policie,

2.         Obecně závazná vyhláška č. …/…., o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení.

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

            Podpis                             Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení            Jméno Příjmení

místostarosta                   starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: