Obecně závazná vyhláška

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …./200., o …………………….

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …usneslo vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ……… Sb., o ….., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) …………………………………..

a) ………,
b) ………,
c) ……….

(2) ……………………………………

Čl. 2

(1) ……..
(2) …….

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. … .

Podpis                   Podpis

…………….              ………………
Jméno Příjmení              Jméno Příjmení
místostarosta                    starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: