Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek

ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA MÍSTNÍ POPLATEK

(dle ust. § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění)

Odvolatel:

Jméno……, datum nar. ………. (příp. rodné číslo), adresa trvalého bydliště…………, příp. adresa pro doručování (není-li totožná s adresou bydliště): ………, příp. zastoupení………..

Správce poplatku:

Obecní úřad ….. , adresa úřadu ……………. (dle záhlaví platebního výměru)

Věc: Odvolání proti platebnímu výměru č. ……

č.j………, ze dne …… 200., v částce …..,- Kč

na místní poplatek příp. zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200.. (alternativně: jiný místní poplatek)

 

V zákonem stanovené lhůtě podávám tímto odvolání proti platebnímu výměru č. .…/200…, pod č.j. …… ze dne …… 200… , kterým byl vyměřen místní poplatek ve výši ……,- Kč, kterým bylo vyměřeno zvýšení místního poplatku ve výši …….,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200…, a to z následujících důvodů:

 

zdůvodnit odvolatelem podávané odvolání proti vyměření místního poplatku příp. jeho zvýšení

……………………………………………………………….

Napadený platební výměr spatřuji nesprávným nebo nezákonným pro: (povinná náležitost odvolání)

– rozpor s právními předpisy spočívající v porušení ust. § … zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, či ust. § …. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, příp. článku …… obecně závazné vyhlášky obce či dalších právních norem, z důvodu…………… vypsat

nebo

– jeho rozpor se skutkovým stavem, z důvodu………………….. vypsat důvody

nebo

– z jiných důvodů osvědčujících nesprávnost nebo nezákonnost rozhodnutí, a to……… vypsat

Ke svému tvrzení připojuji tyto navrhované důkazní prostředky (není – li odvoláním namítána toliko nezákonnost rozhodnutí, tj. jen rozpor s právními předpisy) :

uvést návrh důkazních prostředků ke svým tvrzením uvedeným v odvolání

………………………………………………………………

Odvolacímu orgánu navrhuji: (povinná náležitost odvolání)

– aby byl napadený platební výměr zrušen

nebo

– aby byl napadený platební výměr změněn, a to takto ……..…. návrh změny (např. snížení vyměřeného místního poplatku z výše uvedených důvodů nebo snížení vyměřeného zvýšení)

 

V …………..dne ………… 

 

 

vlastnoruční podpis

 

..………………………

jméno a příjmení odvolatele