Archiv štítku: Odpady

Žádost o vrácení přeplatku

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)

A. ŽADATEL

Jméno a příjmení:……………………………………………………       Rodné číslo: ……………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………        E-mail: ……………………………………………………

B. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení: ……………………………………………………    Rodné číslo: ……………………………………………………

 

Variabilní symbol

(vyplní správce poplatku)

C. ŽÁDÁM O VRÁCENÍ ČÁSTKY ……………………………………………………  KČ Z DŮVODU:

– změny trvalého pobytu mimo Ostravu

– jiného: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. PŘILOŽENÉ DOKLADY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. ŽÁDÁM O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení                                                          Rodné číslo

F. PŘEPLATEK  CHCI ZASLAT:

– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– na účet č. …………………………………………………../…………………..

 

Podpis: …………………………………………………..

dne: …………………………………………………..

 

________________________________________________________________________________________________

Žádost přijal: …………………………………………………..                                              dne:…………………………………………………..

Převzal:…………………………………………………..                                                                dne:…………………………………………………..

Žádost o prominutí poplatku

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ……………….)

A. ŽADATEL

Jméno a příjmení:…………………………………………………… Datum narození: ……………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………

B. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ – SNÍŽENÍ* výše uvedeného poplatku za období od …………………… do ………………………._

z důvodu:

a) dlouhodobého pobytu v zahraničí,

b) platby poplatku mimo obec ………………,

c) jiného ……………………………………………………,

ve výši: …………………………………………………… Kč.

C. PŘILOŽENÉ DOKLADY:

a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o zaměstnání,

b) platby poplatku mimo obec ……….. + doklad o zaplacení poplatku jiné obci znějící na jméno žadatele + potvrzení obce,

c) jiný ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení Datum narození

E. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK VE VÝŠI …………………………………………………… KČ, PROSÍM, ZAŠLETE

– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– na účet č. ……………………………………………………/…………………..

 

POZNÁMKY:

 

V ………….. dne………………………………….

Podpis žadatele: ……………………………………………………

Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek

ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA MÍSTNÍ POPLATEK

(dle ust. § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění)

Odvolatel:

Jméno……, datum nar. ………. (příp. rodné číslo), adresa trvalého bydliště…………, příp. adresa pro doručování (není-li totožná s adresou bydliště): ………, příp. zastoupení………..

Správce poplatku:

Obecní úřad ….. , adresa úřadu ……………. (dle záhlaví platebního výměru)

Věc: Odvolání proti platebnímu výměru č. ……

č.j………, ze dne …… 200., v částce …..,- Kč

na místní poplatek příp. zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200.. (alternativně: jiný místní poplatek)

 

V zákonem stanovené lhůtě podávám tímto odvolání proti platebnímu výměru č. .…/200…, pod č.j. …… ze dne …… 200… , kterým byl vyměřen místní poplatek ve výši ……,- Kč, kterým bylo vyměřeno zvýšení místního poplatku ve výši …….,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200…, a to z následujících důvodů:

 

zdůvodnit odvolatelem podávané odvolání proti vyměření místního poplatku příp. jeho zvýšení

……………………………………………………………….

Napadený platební výměr spatřuji nesprávným nebo nezákonným pro: (povinná náležitost odvolání)

– rozpor s právními předpisy spočívající v porušení ust. § … zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, či ust. § …. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, příp. článku …… obecně závazné vyhlášky obce či dalších právních norem, z důvodu…………… vypsat

nebo

– jeho rozpor se skutkovým stavem, z důvodu………………….. vypsat důvody

nebo

– z jiných důvodů osvědčujících nesprávnost nebo nezákonnost rozhodnutí, a to……… vypsat

Ke svému tvrzení připojuji tyto navrhované důkazní prostředky (není – li odvoláním namítána toliko nezákonnost rozhodnutí, tj. jen rozpor s právními předpisy) :

uvést návrh důkazních prostředků ke svým tvrzením uvedeným v odvolání

………………………………………………………………

Odvolacímu orgánu navrhuji: (povinná náležitost odvolání)

– aby byl napadený platební výměr zrušen

nebo

– aby byl napadený platební výměr změněn, a to takto ……..…. návrh změny (např. snížení vyměřeného místního poplatku z výše uvedených důvodů nebo snížení vyměřeného zvýšení)

 

V …………..dne ………… 

 

 

vlastnoruční podpis

 

..………………………

jméno a příjmení odvolatele

Registrace k poplatku za komunální odpad

REGISTRACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………..)

 

A.   SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

 

Jméno a příjmení:…………………………………………..       Datum narození: ……………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………… E-mail.: ……………………………………………………….

 

B.   ÚDAJE O OSTATNÍCH OSOBÁCH, ZA KTERÉ BUDU POPLATEK ODVÁDĚT:

 

Jméno a příjmení           Datum narození                           Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.  POPLATEK BUDU HRADIT:

složenkou  1x ročně         adresa pro zaslání složenky: ………………………………..

 

složenkou  2x ročně

 

SIPO 2x ročně…………spojovací číslo                                                                                        

 

V …………….. dne……………………………..

Podpis:…………………………………………

 

Registrace k poplatku za komunální odpad – rekreační objekt

Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)

Dle obecně závazné vyhlášky má vlastník nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce …………… ……………………… povinnost podat registraci k poplatku. Poplatek se však za tuto nemovitost (platí/neplatí)

Sběrnou nádobu Vám přidělí …………………. , jestliže máte nemovitost zapsánu v katastru nemovitostí jako rekreační objekt.

 

A.   Vlastník nemovitosti:

Jméno a příjmení:…………………………………………….       Datum narození: ……………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………….     E-mail: …………………………………………….

 

B.   Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci (na území města Ostavy):

Ulice:…………………………………………….             Část obce: …………………………………………….

Číslo popisné:…………………………………………….            Číslo orientační: …………………………………………….

Číslo parcelní: …………………………………………….

 

V …………………………..dne………………………..

Podpis:…………………………………………….

Změna v registraci – přihlášení poplatníka

Změna v registraci – Přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)

A.   Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………………       Datum narození: ………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Telefon:………………………………………………       E-mail: ………………………………………………

 

B.   Přihlásit poplatníka:

Jméno a příjmení                        Datum narození                                      Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

 

V ………………………… dne……………………………..

Podpis:……………………………………………..

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě přihlášení osoby k trvalému pobytu na území obce ………………. z jiného města bude změna provedena k datu přihlášení dle evidence obyvatel.

Změna v registraci – odhlášení poplatníka

Změna v registraci – odhlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)

A.   Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………………       Datum narození: ………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Telefon:………………………………………………       E-mail: ………………………………………………

 

B.   Odhlásit poplatníka:

Jméno a příjmení                        Datum narození                                      Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

 

V ………………………… dne …………………….

Podpis:………………………………………………

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě ukončení trvalého pobytu na území obce ………………….. bude změna provedena k datu odhlášení dle evidence obyvatel.

Pokud odhlášený poplatník nezmění trvalý pobyt mimo území obce ………………………….., bude registrován jako společný zástupce odvádějící poplatek pouze za svou osobu se způsobem platby složenkou 2x ročně. Tento poplatník může vyplnit vlastní registraci k poplatku nebo si jej k placení poplatku může přihlásit jiný společný zástupce.

Změna v registraci – ohlášení narození

Změna v registraci – odhlášení narození poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)

A.   Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………………       Datum narození: ………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Telefon:………………………………………………       E-mail: ………………………………………………

B.   Přihlásit narozeného poplatníka:

 

Jméno a příjmení                        Datum narození                                      Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

 

V ………………………… dne……………………….

Podpis:………………………………………………

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě ukončení trvalého pobytu na území obce ………………….. bude změna provedena k datu odhlášení dle evidence obyvatel.

Pokud odhlášený poplatník nezmění trvalý pobyt mimo území obce ………………………….., bude registrován jako společný zástupce odvádějící poplatek pouze za svou osobu se způsobem platby složenkou 2x ročně. Tento poplatník může vyplnit vlastní registraci k poplatku nebo si jej k placení poplatku může přihlásit jiný společný zástupce.

Změna v registraci – ohlášení úmrtí

Změna v registraci – odhlášení úmrtí poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)

A.   Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

 

Jméno a příjmení:………………………………………………       Datum narození: ………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Telefon:………………………………………………       E-mail: ………………………………………………

 

B.   Úmrtí

 

Jméno a příjmení                        Datum narození – Datum úmrtí                                      Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

 

V ………………………… dne …………………………

Podpis:………………………………………………

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě ukončení trvalého pobytu na území obce ………………….. bude změna provedena k datu odhlášení dle evidence obyvatel.

Pokud odhlášený poplatník nezmění trvalý pobyt mimo území obce ………………………….., bude registrován jako společný zástupce odvádějící poplatek pouze za svou osobu se způsobem platby složenkou 2x ročně. Tento poplatník může vyplnit vlastní registraci k poplatku nebo si jej k placení poplatku může přihlásit jiný společný zástupce.

Změna způsobu platby a bydliště

ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY A BYDLIŠTĚ

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………..)

A.   SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:…………………………………………..       Datum narození: ……………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………… E-mail.: ………………………………………………….

B.  ZMĚNA ZPŮSOBU PLATBY

složenkou  1x ročně         adresa pro zaslání složenky: ………………………………..

složenkou  2x ročně

SIPO 2x ročně…………spojovací číslo

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem k původnímu způsobu platby.

C. ZMĚNA BYDLIŠTĚ

Chcete-li zasílat složenku na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu, vyplňte ji v sekci B – „adresa pro zaslání složenky“.

 

V …………….. dne …………………………….

Podpis:…………………………………………