Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

Vyřizuje:

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Krajský úřad ………………… kraje, odbor……………. jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal na základě odvolání pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne …………. rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………., kterým bylo ………………….(přesná specifikace rozhodnutí, které bylo napadeno odvoláním).

 

V odvolacím řízení rozhodl Krajský úřad ……………………….o kraje, odbor……………. podle ustanovení § 90 odst. …………… (doplnit příslušný odstavec a písmeno, dle kterého odvolací orgán v daném případě rozhoduje) zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

t a k t o :

 

Rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………. se ………………… (doplnit dle konkrétní situace a konkrétního ustanovení zákona, dle kterého se rozhoduje).

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

 – u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)

 

O d ů v o d n ě ní  :

(V odůvodnění rozhodnutí shrne odvolací orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se odvolací orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů apod.

V případě zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části a vrácení věci k novému projednání vysloví odvolací orgán v odůvodnění právní názor, který je pro správní orgán prvního stupně závazný.)

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

 

 

V ……………………………. dne ………………………

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

Rozdělovník:

účastníci řízení ……………………

 

 

Obecní/Městský úřad ……………..

atd.

(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)