Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Obecní úřad
……………
……………
……………

Komu
…………….
…………….
…………….

ROZHODNUTÍ

Obec …………………, jako věcně, funkčně a místně příslušný správní orgán, rozhodl takto :

Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), na základě návrhu pana(í) ……………bytem ……………………………………………….

se ruší

údaj o místu trvalého pobytu pan(í) ……………………….., na adrese ………………………..

Podle ust. § 10 odst. 5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny – tj. Obecní úřad ……………………………………….

O d ů v o d n ě n í :

Dne …………………….. byl správnímu orgánu doručen návrh pana(í) ……………………………………. na zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu(í) ……………………………………., na adrese ………………………….. podle § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel.

Doručením návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu bylo dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) zahájeno řízení o návrhu pana(í) ………………………… na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana(í) …………………………… na adrese ……………………………………….. V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci řízení a současně byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a označili na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Účastník řízení ……………………. k žádosti doložila kopii kupní smlouvy na dům čp. ……. v …………………. ze dne ………………….. a výpis z katastru nemovitostí LV číslo …………………. pro obec …………………….. a katastrální území ……………………., ze kterého vyplývá, že má s manželem(manželkou), panem(paní) …………………………. ve společném jmění manželů dům č.p. ……………. v ………………………. Dle evidence obecního úřadu je na čp. ……………… v …………………… trvale přihlášen pan …………………………., který se však z domu čp. ……………. v …………………………. vystěhoval, na této adrese se již několik let nezdržuje, ale adresu trvalého pobytu si nezměnil.

Účastník řízení ……………….. nemá k domu čp. ………………….. na adrese ……………………… užívací právo a nemá zde žádné osobní věci. Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt neužívá. Jedná se o podmínky kumulativní, to znamená, že musí být obě splněny současně a to v době, kdy správní orgán vydává rozhodnutí. Kdyby byť jen jedna z podmínek nebyla splněna, správní orgán by musel žádost zamítnout. V tomto řízení správní orgán z předložených listinných důkazů nepochybně zjistil, že pan(í) ……………………. je vlastníkem domu č.p. ………………. v …………………., což bylo řádně doloženo listinným důkazem, a to kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí. S ohledem na zjištěné skutečnosti a předložené listinné důkazy správní orgán rozhodl, že obě podmínky stanovené v § 12 odst. 1 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, jsou splněny a proto rozhodl o zrušení údaje o místě trvalého pobytu pan(í) ……………………… na adrese ………………………….. Jmenovanému bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přidělena úřední adresa ……………………………. Úřední adresa je dle ust. § 10 odst. 1 zák. č. 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel, adresa sídla ohlašovny trvalého pobytu, v jejímž územním obvodu byl občanovi úředně zrušen trvalý pobyt. Zároveň správní orgán účastníka řízení pan(í) ……………………. upozorňuje, že podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských průkazech) je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15-ti pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu. V případě porušení této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o občanských průkazech, za což mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu …………………………. kraje, prostřednictvím ………………… úřadu v ……………………….. Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a správního řádu). Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvedl ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). Jestliže adresát písemnost odmítne převzít, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo (§ 24 odst. 4 správního řádu).

Podpis
………….