Potvrzení o přijetí daru

Potvrzení o přijetí daru

Společnost ……………………….. zastoupena …………………….. registrovaná u ……………… ………..IČ……………………DIČ …………………….

V souladu s § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů v platném znění, potvrzujeme, že dárce

pan(í) ………………………….
poskytl(a) naši společnosti na účet ……………..
dne …………. finanční dar ve výši ……..Kč (slovy ……………)

Peníze budou použity na …………………….

V ………………….. dne ………………..……………….

Podpis
razítko