Smlouva o úschově

Smlouva o úschově

 

Složitel

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………

Schovatel

 

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je …………………… (popis movité věci).

 

Čl. 2

Práva a povinnosti stran

 

Předmět smlouvy, předává složitel schovateli do úschovy na dobu od ……… do ……… Schovatel předmět smlouvy do úschovy přijímá. Schovatel je povinen předmět smlouvy opatrovat, nemůže jej na základě této smlouvy užívat, ani ji nesmí dát k užívání jinému.

 

Čl. 3

Odměna a úhrada nákladů

 

Schovateli náleží odměna ve výši ……… Kč, a tato odměna byla splacena složitelem při podpisu této smlouvy k rukám schovatele. Složitel je povinen nahradit schovateli účelně vynaložené náklady, které na předmět smlouvy při jejím opatrování vynaložil. Tyto náklady za úschovu po dobu stanovenou touto smlouvou činí ……… Kč a budou uhrazeny tak, že …….. % bude uhrazeno při podpisu této smlouvy a zbylých …………… % bude uhrazeno při vrácení předmět smlouvy.

Čl. 4

Dodatečné náklady

 

V případě dodatečných nákladů převyšujících celkovou sjednanou částku smluvní strany prohlašují, že se sejdou do 7 dnů od vrácení předmětu smlouvy na místě podpisu této smlouvy a na základě přesného vyúčtování předloženého schovatelem tyto náklady složitel schovateli uhradí.

 

Čl. 5

Ostatní ujednání

 

Všechny platby budou provedeny v hotovosti k rukám schovatele. Schovatel je povinen předmět smlouvy opatrovat pečlivě s přihlédnutím k jejímu charakteru. Je povinen zejména ……………… K vrácení předmětu smlouvy dojde v termínu stanoveném touto smlouvou na místě podpisu této smlouvy.

 

Čl. 6

Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména autorským zákonem v platném znění.

 

V ………… dne …………..

 

 

Podpisy:      ………………………                  ………………………

 

(složitel)                           (schovatel)