Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti

Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Krajský úřad ………………… kraje, odbor ……….. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …… zákona č. ………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 80 odst. 3 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ……………………………… kraje, odbor …………..

 

nevyhovuje

 

žádosti účastníka řízení pana/paní ………………, nar. …………….., trvale bytem ……………. ze dne ………………… o uplatnění opatření proti nečinnosti spočívající v ……………………………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně uvést, z jakého důvodu krajský úřad nevyhověl žádosti účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti. )

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 80 odst. 6 správního řádu nelze odvolat.

 

V …………………………………. dne ……………………….

 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

–           toto usnesení se oznamuje pouze účastníkovi řízení, který žádá o uplatnění opatření proti nečinnosti