Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o přestupku

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

            Krajský úřad ……………. kraje rozhodl ve věci prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí takto:

 

Podle § 80 odst. 4 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se prodlužuje lhůta k vydání prvostupňového rozhodnutí v řízení o přestupku obviněného ………………, nar. ………, trvale bytem ………………, a to do …… 2006.

 

 

Odůvodnění:

 

(Konkretizovat důvody, proč nebylo objektivně možno vydat prvostupňové rozhodnutí o přestupku v zákonné lhůtě do 60 dnů. Uvést, z jakého podnětu se krajský úřad zabýval prodloužením lhůty pro vydání rozhodnutí a uvést důvody, na základě kterých lze důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě prvostupňové rozhodnutí ve věci vydá.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………., a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………… kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                       

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 

– toto usnesení se oznamuje správnímu orgánu, který vydá rozhodnutí v prodloužené lhůtě a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1; ostatní účastníci se o něm vyrozumí veřejnou vyhláškou