Usnesení o určení místní příslušnosti

Usnesení o určení místní příslušnosti

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

Usnesení

 

Krajský úřad ………………… kraje, odbor……………. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …………………. rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

takto:

 

Místně příslušný orgán v řízení ve věci ……………………….. je Obecní / Městský úřad ……………… v …………….

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné objasnit důvod, který z místně příslušných správních orgánů je a z jakých důvodů určen krajským úřadem jako místně příslušný orgán v dané věci. Je nezbytné uvést, z jakého důvodu rozhoduje krajský úřad jako příslušný nadřízený správní orgán, tj. ve smyslu § 11 odst. 2 správního řádu nedošlo-li k dohodě více místně příslušných správních orgánů nebo z jakých důvodů nešlo určit podmínky místní příslušnosti.)

 

 

P o u č e n í :

 

 

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který může být tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

 

V ………………………. dne …………………………………

 

 

 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

 

 

–           toto usnesení se oznamuje všem správním orgánům, kterých se dotýká

–           o usnesení se uvědomuje ten, kdo podání učinil (podatel)