Usnesení o ustanovení opatrovníka

Usnesení o ustanovení opatrovníka

 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

            Městský úřad …………… rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  takto:

 

 

Podle § 32 odst. 2 písm. …) správního řádu se ………………… ustanovuje opatrovníkem …………………………

 

 

Odůvodnění:

 

             (Uvést, pro kterou překážku nemůže účastník řízení v řízení samostatně jednat.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                     

                                                     

 

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

                                                                                          

 

 

–  toto usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu