Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

 

 

z a s t a v u j e

 

 

dle ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení s předstihem žádosti ve věci ……………………… řízení o ostatních žádostech …………………….. (vymezit všechny ostatní žádosti) .

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

 

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o  řízení s předstihem žádosti a přesně se vymezí i ostatní žádosti. Dále se uvede důvod zastavení řízení ve smyslu § 145 odst. 2.)   

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

_______________________________________

–           usnesení se oznamuje žadatelům

–           usnesení lze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení