Usnesení o zastavení řízení z moci úřední

Usnesení o zastavení řízení z moci úřední

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci …………………………

 

 

z a s t a v u j e

 

podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení vedené z moci úřední ve věci ……………………………z důvodu ……………………. (vymezit jeden z důvodů uvedených v ustanovení § 66 odst. 2)

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se řádně zdůvodní, proč správní orgán zastavuje řízení vedené z moci úřední.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ……………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

–           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

–           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí