Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě

Obecní úřad ………

č.j.:
V …….. dne ……………
Vyřizuje:
telefon:

Příjemce rozhodnutí: jméno, příjmení, adresa, r. č. nebo datum narození

VÝZVA

k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě

dle ust. § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Při kontrole plnění Vašich povinností v evidenci příjmů bylo zjištěno, že jste dosud nezaplatil nedoplatek na místním poplatku za ………. , který Vám byl vyměřen dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomocným platebním výměrem č. ……… pod č.j. ……………. ze dne ……………….. ve výši ………………..Kč, slovy: ……………………….korunčeských.

Vzhledem k tomu, že splatný nedoplatek nebyl do dnešního dne uhrazen, vyzýváme Vás podle ust. § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, abyste uvedený splatný nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě do 15 dnů po doručení této výzvy přiloženou poštovní poukázkou nebo do pokladny Obecního úřadu ……………….. nebo převodem na účet č. ……………………… , k.s. …………. , v.s. ……………………….. .

Poučení

Nevyhovíte-li této výzvě a uvedený splatný nedoplatek nezaplatíte ve stanovené náhradní lhůtě, může být tento nedoplatek bez dalšího vymáhán exekucí dle ust. § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p. p..

Proti této výzvě lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně Obecního úřadu ………. odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek (dle § 73 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků).

Otisk úředního razítka
Podpis pověřeného pracovníka

Příloha: složenka