Žádost o prominutí poplatku

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ……………….)

A. ŽADATEL

Jméno a příjmení:…………………………………………………… Datum narození: ……………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………

B. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ – SNÍŽENÍ* výše uvedeného poplatku za období od …………………… do ………………………._

z důvodu:

a) dlouhodobého pobytu v zahraničí,

b) platby poplatku mimo obec ………………,

c) jiného ……………………………………………………,

ve výši: …………………………………………………… Kč.

C. PŘILOŽENÉ DOKLADY:

a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o zaměstnání,

b) platby poplatku mimo obec ……….. + doklad o zaplacení poplatku jiné obci znějící na jméno žadatele + potvrzení obce,

c) jiný ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

Jméno a příjmení Datum narození

E. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK VE VÝŠI …………………………………………………… KČ, PROSÍM, ZAŠLETE

– složenkou na adresu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– na účet č. ……………………………………………………/…………………..

 

POZNÁMKY:

 

V ………….. dne………………………………….

Podpis žadatele: ……………………………………………………