Změna v registraci – přihlášení poplatníka

Změna v registraci – Přihlášení poplatníka

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ………………………..)

A.   Společný zástupce (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

Jméno a příjmení:………………………………………………       Datum narození: ………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Telefon:………………………………………………       E-mail: ………………………………………………

 

B.   Přihlásit poplatníka:

Jméno a příjmení                        Datum narození                                      Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

 

V ………………………… dne……………………………..

Podpis:……………………………………………..

 

Změna bude provedena k nejbližšímu možnému termínu vzhledem ke způsobu platby, který máte nyní nastaven (složenka, SIPO). V případě přihlášení osoby k trvalému pobytu na území obce ………………. z jiného města bude změna provedena k datu přihlášení dle evidence obyvatel.