Zrušení nařízení

Obec ………….

 

Nařízení č. …/200.,

kterým se zrušuje nařízení č. …/200.    …

(uvede se přesný název zrušovaného nařízení)  …

 

 

 

Rada obce se na svém zasedání dne ……, usnesením č. …  usnesla vydat na základě   § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  toto nařízení:

 

 

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se nařízení č. …/200.   … (uvede se přesný název zrušovaného nařízení)…   .

 

 

Čl. 2

Účinnost

          Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                   Jméno  Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne: