Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením

Obec ……………

 

Nařízení č. …/200.,

kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého

a ostatků v rakvi včetně uložení popele

do pevně uzavíratelné urny s označením

           

 

Rada obce … … se na svém zasedání dne … …, usnesením č. …, usnesla vydat na základě  § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí   č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými  cenami a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1

Maximální cena

(1) Maximální cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením  činí:                                                … Kč.

(2) Maximální cena za výkon zahrnuje přijetí zemřelého nebo ostatků zemřelého v rakvi, jejich zpopelnění, úpravu popele a uložení do urny s označením. Maximální cena nezahrnuje cenu urny. 

(3) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.1)

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení č. … /200., kterým ……  .

 

Čl. 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem … … 200. .

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….    

    Jméno Příjmení                                                                                 Jméno Příjmení

      místostarosta                                                                                           starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_________________________

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.