Dohoda o skončení nájmu bytu

Dohoda o skončení nájmu bytu

 

Dne ………………………

 

pronajímatel ………………………………

 

a nájemce ………………………………..

 

tuto

 

dohodu o skončení nájmu bytu:

 

I.

Nájemní smlouvou ze dne……………………. pronajal ………………….. byt ………….. s příslušenstvím v………………………………… na dobu neurčitou.

 

II.

Nájem shora uvedeného bytu zaniká dnem …………………………………..

 

III.

Pronajímatel potvrzuje převzetí bytu bez závad.

 

IV.

Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s nájmem uvedeného bytu jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

 

V.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V ……………………………..

 

……………………………….                ………………………….