Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

 

Dne …………………….

 

objednatel …………………………………………..

 

zhotovitel ………………………………………….

 

 

uzavřeli             tuto

 

smlouvu o dílo

 

I.

Zhotovitel se zavazuje, že do ………………… zhotoví pro objednatele …………………….. podle výkresu, který je přílohou této smlouvy.

 

 

II.

Za zhotovení ………………….. byla účastníky dohodnuta celková cena ve výši ………………………..Kč, která bude zaplacena při předání a převzetí díla.

Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu.

 

 

III.

Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

 

 

 

V …………………………………..

 

objednatel …………………………………………..                zhotovitel ………………………………………….