Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy:

Zaměstanec …………….. je zaměstnán u společnosti …………………… jako …………………………… . Zaměstnanec uzavřel dne ………………..dohodu se svým zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku ……………….. Kč v pravidelných měsíčních splátkách ……………. Kč měsíčně počínaje dnem …………………

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ………………. Kč měsíčně počínaje dnem ………………… až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí v občanském soudním řízení.

V …………………. dne ………………….

Podpisy