Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva

 

I.

Obchodní jméno a sídlo družstva

 

1. Družstvo přijalo název:

2. Sídlo družstva je:

 

II.

Předmět podnikání (činnost)

 

Předmětem činnosti družstva je:

a) zajišťování správy uvedených nemovitostí, t.j. především zajištění dodávek energií a služeb pro dům a jednotlivé družstevní byty a zajištění oprav společných prostor domu,

b) pronajímání nepřidělených družstevních bytů a jmenovaných nemovitostí nájemcům za úplatu.

 

III.

Vznik a zánik členství, výše základního členského vkladu, výše vstupního vkladu, způsob splácení členských vkladů

 

1. Členství v družstvu vzniká.:

a) Při založení družstva dnem vzniku družstva při splnění následujících podmínek.:

aa) Předáním členské přihlášky, jež je zároveň žádostí o přidělení konkrétního družstevního bytu svolavateli ustavující členské schůze, a to nejpozději před zahájením ustavující členské schůze.

bb) Zaplacením vstupního vkladu, jenž je zároveň základním členským vkladem ve výši ……. Kč, do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Ze součtu vstupních vkladů všech vstupujících členů je určeno 50000.00 Kč pro zapsání do obchodního rejstříku jako základní zapisované jmění.

cc) Zaplacením dalšího členského vkladu, jenž odpovídá celkové ceně kupovaného domu podělené poměrem podlahové plochy všech družstevních bytů včetně jejich příslušenství ku podlahové ploše členem zažádaného a zakládající schůzí potvrzeného družstevního bytu včetně jeho příslušenství, družstvu a to nejpozději do deseti dnů před uplynutím termínu pro složení kupní ceny domu prodávajícímu. Při nedodržení termínu splatnosti členství takovéhoto člena nenabude na účinnosti, jím zažádaný družstevní byt bude nabídnut ostatním členům a záloha vstupního poplatku propadne ve prospěch družstva. Družstvo vystaví proti zaplacení doplatku každému členu smlouvu o užívání družstevního bytu (viz. pís.a), bod.1., odst.IV.), jež nabude na účinnosti v den nabytí na účinnosti kupní smlouvy o prodeji předmětného domu.

b) Za trvání družstva přijetím nového člena.:

aa) Při souhlasu členské schůze a na základě členské přihlášky předané představenstvu družstva, jež je zároveň žádostí o přidělení konkrétního neobsazeného družstevního bytu nebo části nemovitosti, jež by po stavebních úpravách odpovídala družstevnímu bytu dle těchto stanov. Nabytí na účinnosti členství nového člena dle tohoto bodu může být podmíněno dalšími podmínkami, bez jejichž splnění není možné členství přiznat (např. zaplacením vstupního poplatku, provedením určitých stavebních úprav, …).

bb) Na základě oznámení představenstvu družstva o převodu členství vystupujícím členem na člena nového. Toto oznámení je zároveň oznámením o převodu konkrétního družstevního bytu a zároveň dokladem o převodu veškerých ostatních členských práv a povinností, včetně vypořádávajícího podílu na nového člena. Převod dle tohoto bodu nabývá na účinnosti při splnění následujících podmínek:

– vyrovnání všech členských závazků vystupujícího člena vůči družstvu,

– zaplacením převodního vkladu představenstvu družstva ze strany vstupujícího člena v den předání oznámení o převodu, jenž je zároveň vstupním vkladem a zároveň základním členským vkladem ve výši definované písmenem c),

cc) V případě převodu členství vystupujícího člena na přímého příbuzného nebo z prarodičů na vnuky/vnučky postupuje se jako v bodě bb), kdy však převodní vklad je snížen o 90%.

dd) jiným způsobem stanoveným zákonem (dědictví, …)

c) Výše převodního vkladu (dále jen cena) je stanovena na ………. Kč. Cena bude upravována v návaznosti na cenový vývoj zaznamenaný indexem ve statistickém bulletinu vydávaném měsíčně Českým statistickým úřadem a to pod položkou „úhrnný index spotřebitelských cen“. Zajištění hodnoty ceny formou indexu nabývá na účinnosti v den založení družstva. Výchozí základnou pro vypočítávání výše ceny bude indexová hodnota platná pro ………(datum). Tato základna bude považována jako 100% měsíční ceny. Výše ceny pro následující rok se bude vypočítávat korekčním výpočtem vždy k 31. prosinci podle indexových hodnot stanovených pro uplynulý rok. Korekční výpočet výše ceny bude provádět představenstvo družstva a stanoví tak novou částku měsíční ceny pro následující kalendářní rok. Představenstvo tuto novou částku písemně oznámí vstupujícímu členovi spolu s údaji, které budou výši nové ceny zdůvodňovat. Pro první rok existence družstva po roce v němž bylo družstvo založeno upravenou cenu vyměří představenstvo vstupujícímu členovi tak, že pro výpočet její výše bude vycházet z indexových hodnot stanovených za období ode dne stanovení výchozí základny pro vypočítávání výše ceny do 31. prosince prvního roku existence družstva.

2. Členství v družstvu zaniká v souladu se zákonem písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, zánikem družstva.

 

IV.

Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům

 

1. Práva členů.:

a) Každý člen má právo užívat společné prostory domu, jemu přidělený byt a to dle pravidel určených smlouvou u užívání družstevního bytu a dle občanského zákoníku a to zejména ustanoveními o pronájmu bytů. Každý člen má dále právo svůj byt komukoli pronajímat. Smlouva o užívání družstevního bytu obsahuje kromě náležitostí vyplývajících z těchto stanov a zákonných náležitostí (občanský zákoník – o nájmech bytů a nájmech):

– definici obecnými předpisy určených pravidel pro stanovení pravidelných měsíčních záloh a konečných cen za dodávky energií a služeb,

– definici pro stanovení pravidelných měsíčních záloh a konečných cen dle velikosti podlahové plochy bytu včetně příslušenství k pojištění, zdanění a drobným opravám souvisejících nemovitostí a provozním nákladům družstva (poštovné, vedení účetnictví, …)

– povinnost uživatele hlásit družstvu osoby žijící s ním ve společné domácnosti a osoby, jež jsou u něj na dlouhodobé nebo každodenní návštěvě

– povinnost uživatele hradit veškeré pravidelné měsíční platby spojené s užíváním družstevního bytu do 15. dne následujícího měsíce a povinnost hradit do 15 dnů částky stanovené závěrečnými vyúčtováními

– výši penále při nedodržování termínů splatnosti stanovenou statutárním orgánem družstva

– povinnost uživatele respektovat rozhodnutí smluvních partnerů družstva, týkají-li se družstevníků z titulu užívání družstevního bytu (např. smluvního správce).

– právo uživatele uzavírat podnájemní smlouvy na užívaný byt

– povinnost družstva vystavovat měsíční platební předpisy a pravidelná roční vyúčtování

– ustanovení o ukončení pozbytí platnosti smlouvy se dnem ukončení členství uživatele v družstvu.

b) Ostatní práva členů blíže nespecifikovaná těmito stanovami nebo dokumenty uvedenými v písmeni a) řeší obchodní zákoník a to zejména ustanovení o družstvech.

c) Na základě rozhodnutí představenstva má člen družstva přispívající k chodu družstva svou prací nárok na slevu výše vkladu na fond oprav viz. pís.b), bod.2..

2. Povinnosti členů:

a) Dodržovat stanovy a usnesení orgánů družstva.

b) Každý člen je povinen přispívat pravidelnými měsíčními vklady na fond oprav (dále jen spoření) a to počínaje měsícem, jenž následuje po měsíci, v němž podá prodávající návrh na zaregistrování kupní smlouvy domu na katastrální úřad a to částkou, jež odpovídá základní částce spoření stanovené na 9.00 Kč násobené čtverečními metry celkové podlahové plochy všech jemu přidělených družstevních bytů včetně příslušenství. Výše základní částky spoření bude ročně upravována ve smyslu úpravy položky cena uvedené v písmeni c), bodu 1), odst. III..

c) Každý člen je povinen přispívat na náklady spojené s chodem družstva a to formou pravidelných měsíčních záloh. Výši záloh určí představenstvo na základě předpokládaných skutečných nákladů.

d) V souvislosti s užíváním družstevního bytu má člen povinnost hradit opravy veškerého vnitřního vybavení bytu včetně vstupních dveří. Člen družstva není povinen hradit vnější nátěry venkovních oken.

e) Ostatní povinnosti členů vyplývající z titulu člena družstva a uživatele družstevního bytu jsou řešeny občanským a obchodním zákoníkem.

f) Každý uživatel družstevního bytu ručí za své podnájemníky a je povinen hradit za ně poplatky spojené s užíváním jemu přiděleného bytu, jež by při podnájmu měli platit tito podnájemníci.

g) Každý člen družstva je povinen dodržovat ustanovení domovního řádu domu bude-li družstvem vydán (zajišťování úklid společných prostor domu, atd..).

3. Práva družstva, pokud nejsou zvláštně určena těmito stanovami, vyplývají z občanského a obchodního zákoníku.

4. Základní povinností družstva je zajišťování předmětu činnosti družstva (odst. II. bod.2.), ostatní povinnosti družstva neřešené těmito stanovami vyplývají z občanského a obchodního zákoníku. V souvislosti s prováděním správy nemovitosti je družstvo povinno hradit opravy společných prostor a společných energetických sítí, t.j. stoupaček a elektroinstalace k elektroměrům jednotlivých bytů.

 

V.

Orgány družstva a počet jejich členů, délka jejich funkčního období, způsob ustanovování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání

 

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členskou schůzi svolává nejméně jednou za rok představenstvo a to v souvislosti se schválením roční uzávěrky. Pravomoci a způsob usnášení členské schůze stanoví zákon. Členové družstva rozhodují dle svých hlasů. Každý člen má počet hlasů odpovídající celkové podlahové ploše jemu přidělených družstevních bytů včetně jejich příslušenství vyjádřené v metrech čtverečních vynásobeno 100.

2. Běžný chod družstva zajišťuje představenstvo. Do představenstva jsou voleni nejméně předseda, místopředseda a jednatel. Členská schůze může zvolit do představenstva i další členy. Pravomoci a způsob usnášení představenstva stanoví, není-li uvedeno jinak, zákon.

a) Členové představenstva se usnášejí hlasováním, kdy každý jeho člen má jeden hlas. Usnesení představenstva družstva je platné, zúčastnili-li se hlasování nejméně tři jeho členové, kdy jeden z nich byl předseda, který nebyl proti.

b) Právo podepisovat jménem družstva mají pouze tři osoby (předseda, místopředseda a jednatel). Podepisování za družstvo se děje tak, že k natištěnému, napsanému či jinak zobrazenému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis vždy dva ze tří oprávněných členů představenstva současně.

3. Kontrolu chodu družstva zajišťuje v souladu se zákonem kontrolní komise. Do kontrolní komise jsou voleni nejméně předseda a místopředseda. Členská schůze může zvolit do kontrolní komise i další členy. Usnášení kontrolní komise řeší zákon.

4. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise družstva je 5 let. První tři roky po založení družstva je funkční období členů představenstva i kontrolní komise 3 roky.

 

VI.

Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty

 

Veškerý zisk bude převáděn na fond oprav domu. O způsobu úhrady případných ztrát musí rozhodnout mimořádná členská schůze.

 

VII.

Tvorba a použití nedělitelného fondu, fond oprav

 

1. Nedělitelný fond je tvořen veškerým majetkem družstva vyjma dalších členských vkladů.

2. Fond oprav je tvořen spořením jednotlivých členů a ziskem z pronájmů. Fond oprav je určen výhradně k opravám a úpravám domu. O uvolnění prostředků z tohoto fondu je oprávněn rozhodnout představenstvo družstva, ale pouze do částky …………Kč za kalendářní rok. O uvolnění dalších prostředků z tohoto fondu v kalendářním roce musí rozhodnout nadpoloviční většinou hlasů členská schůze. O uvolnění dalších prostředků může rozhodnout i písemné hlasování bez toho, aby se členská schůze svolávala, kdy na hlasovacím lístku, jenž musí obsahovat zdůvodnění uvolnění prostředků, může být stanoven limit pro jeho odevzdání, nejméně však čtrnáctidenní od doručení. Nedodržení limitu pro odevzdání hlasovacího lístku je potom chápáno jako souhlas s uvolněním prostředků.

 

VIII.

Vypořádání členského podílu při zániku členství

 

Vypořádání členského podílu při zániku členství řeší zákon.

 

IX.

Další ustanovení, vyplývající ze zákona

 

1. Pro členy představenstva a kontrolní komise neplatí zákaz konkurence stanovený zákonem.

2. Členská schůze se svolává vyvěšením pozvánky na vývěsce v každém vchodě a současným vhozením pozvánky do poštovní schránky každého bytu nejméně 20 dnů před jejím konáním. Členskou schůzi svolává:

a) představenstvo:

aa) nastane-li zákonná povinnost k mimořádné schůzi

bb) jednou ročně pro schválení roční uzávěrky a ostatních zákonných povinností

cc) kdykoli usoudí, že je členskou schůzi nutné pro závažné rozhodnutí svolat

b) kontrolní komise, usoudí-li že nalezla závažné skutečnosti, jež vyžadují svolání členské schůze.

3. Každý člen družstva má právo se nechat při jednáních na členské schůzi zastupovat

 

 

Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí, konanou dne …………………….